Bảng lương giảng viên đại học công lập từ 12/12/2020

 

Từ ngày 12/12/2020, Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT về mã số, tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập chính thức có hiệu lực. 

Theo đó, chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập được phân thành 03 hạng: 

- Hạng 1: Giảng viên cao cấp – Mã số: V.07.01.01; 

- Hạng 2: Giảng viên chính – Mã số: V.07.01.02; 

- Hạng 3: Giảng viên – Mã số: V.07.01.03; 

- Hạng 3: Trợ giảng – Mã số: V.07.01.23. 

Về cách xếp lương, các chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy tại cơ sở giáo dục đại học công lập được áp dụng Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (Bảng 3) ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP. Cụ thể: 

- Chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I): áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3, nhóm 1 (A3.1) từ hệ số lương 6.20 đến hệ số lương 8.00; 

- Chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I): áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3, nhóm 1 (A3.1) từ hệ số lương 4.40 đến hệ số lương 6.78; 

- Chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I): áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3, nhóm 1 (A3.1) từ hệ số lương 2.34 đến hệ số lương 4.98; 

Chi tiết bảng lương theo từng chức danh nghề nghiệp được thể hiện tại bảng sau: 

Bậc lương

1

2

 3

  4

5

  6

 7

   8

 9

Giảng viên giáo dục nghề nghiệp cao cấp (Hạng I) - Mã số: V.07.01.01

Hệ số lương

6.20

6.56

6.92

7.28

7.64

8.00

 

 

 

 

Mức lương

(nghìn đồng)

9.238

9.774

10.310

10.847

11.383

11.920

 

 

 

 

Giảng viên giáo dục nghề nghiệp chính (hạng II) - Mã số: V.07.01.02

Hệ số lương

4.40

4.74

5.08

5.42

5.76

6.10

6.44

6.78

 

Mức lương

(nghìn đồng)

6.556

7.062

7.569

8.075

8.582

9.089

9.595

10.102

  

Giảng viên (hạng III) - Mã số: V.07.01.03; Trợ giảng (hạng III) Mã số: V.07.01.23

Hệ số lương

2.34

2.67

3.00

3.33

3.66

3.99

4.32

4.65

4.98 

Mức lương

(nghìn đồng)

3.486

3.978

4.470

4.961

5.453

5.945

6.436

6.928

 

7.420

 

Bảng lương giảng viên đại học công lập từ ngày 12/12/2020.

Căn cứ pháp lý:

- Nghị định 38/2019/NĐ-CP;

- Nghị định 204/2004/NĐ-CP;

- Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT.

 

Bình luận:

    Mời bạn Đăng nhập để có thể tham gia bình luận