Gây mất đoàn kết đơn vị, viên chức tập sự có thể bị chấm dứt HĐ

 

Theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ 29/9/2020) về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thì người tập sự bị chấm dứt hợp đồng làm việc và hủy bỏ quyết định tuyển dụng khi không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự hoặc có hành vi vi phạm đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật (Điều 25).

Và theo Luật Viên chức 2010 nếu viên chức vi phạm các quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm, phải chịu một trong các hình thức kỷ luật sau (Điều 52):

- Khiển trách;

- Cảnh cáo;

- Cách chức;

- Buộc thôi việc.

Trường hợp viên chức gây mất đoàn kết trong đơn vị có thể bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách (Điều 10 Nghị định 27/2012/NĐ-CP).

Từ quy định trên có thể thấy trường hợp viên chức gây mất đoàn kết trong đơn vị có thể bị chấm dứt hợp đồng làm việc và hủy bỏ quyết định tuyển dụng. Quy định mới đã mở rộng thêm trường hợp người tập sự bị chấm dứt hợp đồng làm việc khi có hành vi vi phạm và bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Trước đó theo Nghị định 29/2012/NĐ-CP thì viên chức tập sự chỉ bị chấm dứt hợp đồng làm việc khi bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên (Điều 24).

Khi bị chấm dứt hợp đồng làm việc thì viên chức sẽ được đơn vị sự nghiệp công lập trợ cấp 01 tháng lương, phụ cấp hiện hưởng và tiền tàu xe về nơi cư trú. Đây cũng là điểm mới đáng chú ý tại Nghị định 115/2020/NĐ-CP, trước đó để nhận trợ cấp bắt buộc viên chức phải tập sự từ 6 tháng trở lên.

 

Bình luận:

    Mời bạn Đăng nhập để có thể tham gia bình luận