Hướng dẫn Hộ kinh doanh nhận hỗ trợ do dịch COVID-19

 

Tính tới thời điểm hiện nay rất nhiều đối tượng là Hộ kinh doanh đã nhận được tiền hỗ trợ do dịch COVID-19. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều hộ khác vẫn đang còn mơ hồ và không biết chính xác cửa hàng của mình đã phải đóng cửa trong thời gian dịch thì có được nhận hỗ trợ hay không, mức hỗ trợ là bao nhiêu. Để giải quyết những nghi vấn trên, sau đây là các hướng dẫn cho hộ kinh doanh làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ do dịch COVID-19. Căn cứ tại các Điều 35, 36 và 37 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg quy định như sau:

Thứ nhất, điều kiện để Hộ kinh doanh được hỗ trợ:

1. Có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.

2. Phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19.

Thứ hai, mức hỗ trợ và phương thức chi trả:

1. Mức hỗ trợ: 3.000.000 đồng/hộ kinh doanh.

2. Phương thức chi trả: Trả 01 lần cho hộ kinh doanh.

Thứ ba, hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện:

1. Hộ kinh doanh gửi đề nghị hỗ trợ theo mẫu số 11 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có địa điểm kinh doanh. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2022.

2. Trong 03 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh; niêm yết công khai; tổng hợp, báo cáo gửi Chi cục Thuế.

3. Trong 02 ngày làm việc, Chi cục Thuế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp.

4. Trong 02 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp huyện rà soát, tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

5. Trong 02 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện hỗ trợ. Trường hợp không hỗ trợ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Như vậy, thông qua các quy định trên, những Hộ kinh doanh nào đáp ứng các điều kiện hiện nay chưa nộp hồ sơ, làm thủ tục để nhận hỗ trợ thì có thể làm theo hướng dẫn trên. Tuy nhiên, với một số địa phương đang bị phong tỏa thì tạm thời có thể thực hiện sau vì thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2022.