Phân biệt bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ

 

Với sự phát triển ngày càng sâu rộng của nền kinh tế hiện nay thì bảo hiểm đóng vai trò ngày càng quan trọng trong đời sống kinh tế xã hội. Nó giúp con người hạn chế, san sẻ những rủi ro trong sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh…

Theo đó, kinh doanh bảo hiểm là hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm nhằm mục đích sinh lợi, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm chấp nhận rủi ro của người được bảo hiểm, trên cơ sở bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm để doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Hiện nay, có 02 loại bảo hiểm chính là:

+ Bảo hiểm nhân thọ;

+ Bảo hiểm phi nhân thọ.

Nhằm giúp quý độc giả hiểu rõ hơn về hai hình thức nêu trên, tác giả xin đưa ra bảng phân biệt các tiêu chí dưới đây. Cụ thể:

Tiêu chí 

 

Bảo hiểm nhân thọ

 

 Bảo hiểm phi nhân thọ

Giống nhau

- Đều là các hình thức kinh doanh bảo hiểm sinh lời cho chủ thể kinh doanh bảo hiểm và nhằm mục đích bảo hiểm rủi ro cho người tham gia bảo hiểm;

 

- Khi tham gia loại hình bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ, người tham gia đều được bảo hiểm đền bủ khi xảy ra rủi ro.

Khái niệm

Bảo hiểm nhân thọ là loại nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống hoặc chết.

Bảo hiểm phi nhân thọ là loại nghiệp vụ bảo hiểm tài sản, trách nhiệm dân sự và các nghiệp vụ bảo hiểm khác không thuộc bảo hiểm nhân thọ.

Các loại bảo hiểm

a) Bảo hiểm trọn đời;

b) Bảo hiểm sinh kỳ;

c) Bảo hiểm tử kỳ;

d) Bảo hiểm hỗn hợp;

đ) Bảo hiểm trả tiền định kỳ;

e) Bảo hiểm liên kết đầu tư;

g) Bảo hiểm hưu trí.

a) Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại;

b) Bảo hiểm hàng hoá vận chuyển đường bộ, đường biển, đường thủy nội địa, đường sắt và đường hàng không;

c) Bảo hiểm hàng không;

d) Bảo hiểm xe cơ giới;

đ) Bảo hiểm cháy, nổ;

e) Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự của chủ tàu;

g) Bảo hiểm trách nhiệm;

h) Bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính;

i) Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh;

k) Bảo hiểm nông nghiệp.

Đối tượng bảo hiểm chính trong hợp đồng

Con người

Tài sản, trách nhiệm dân sự và các đối tượng khác không thuộc bảo hiểm nhân thọ

Thời hạn hiệu lực hợp đồng bảo hiểm

Dài hạn: 5-10, 20, 50 năm hoặc suốt đời.

Thường là 01 năm

Thời gian đóng phí

Bên mua bảo hiểm có thể đóng phí bảo hiểm một lần hoặc nhiều lần theo thời hạn, phương thức thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

Thường đóng phí một lần sau khi ký hợp đồng.

Trường hợp không có rủi ro xảy ra

Nếu khách hàng không gặp rủi ro trong quá trình tham gia bảo hiểm. Kết thúc hợp đồng sẽ nhận được một phần hoặc toàn bộ số tiền bảo hiểm đền bù theo điều khoản trong hợp đồng.

Nếu đối tượng không gặp rủi ro, thì khách hàng không nhận lại được số tiền đã đóng.

Tính chất

Vừa mang tính chất rủi ro, vừa mang tính chất tiết kiệm.

Mang tính chất rủi ro.

Ý nghĩa

Các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ đều mang ý nghĩa sự sống và ý nghĩa tiết kiệm đầu tư đảm bảo tài chính

Các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ mang ý nghĩa giúp khách hàng giảm khó khăn khi hàng hóa, cơ sở, vật chất gặp rủi ro.

Căn cứ pháp lý

Luật kinh doanh bảo hiểm 2000, sửa đổi bổ sung 2010.

Bảng: Phân biệt bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ.
 

Bình luận:

    Mời bạn Đăng nhập để có thể tham gia bình luận