Thay đổi căn cứ điều chỉnh vị trí việc làm công chức từ 20/7/2020

 

Ngày 01/6/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức. Theo đó, việc điều chỉnh vị trí việc làm công chức trong cơ quan, tổ chức được thực hiện trong 2 trường hợp sau:

- Cơ quan, tổ chức có sự thay đổi một trong các căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định này, cụ thể:

+ Thay đổi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức;

+ Thay đổi mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động; phạm vi, đối tượng phục vụ; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

- Cơ quan, tổ chức được tổ chức lại theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Hiện nay việc điều chỉnh vị trí việc làm của công chức được thực hiện theo Điều 12 Nghị định 36/2013/NĐ-CP trong các trường hợp sau:

- Cơ quan, tổ chức, đơn vị được bổ sung, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;

- Cơ quan, tổ chức, đơn vị được tổ chức lại hoặc giải thể theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;

- Thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện; tình hình phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, áp dụng khoa học kỹ thuật, đô thị hóa, an ninh trật tự;

- Tính chất, đặc điểm, yêu cầu, mức độ phức tạp, quy mô công việc, phạm vi quản lý, đối tượng phục vụ, quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị thay đổi theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;

- Trang thiết bị, phương tiện làm việc, mức độ hiện đại hóa công sở, ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan, tổ chức, đơn vị thay đổi theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Như vậy, quy định mới đã rút ngắn số trường hợp điều chỉnh vị trí việc làm công chức trong cơ quan, tổ chức từ 5 xuống còn 2 trường hợp. Đơn cử như bỏ căn cứ: Thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, áp dụng khoa học kỹ thuật, đô thị hóa, an ninh trật tự; trang thiết bị, phương tiện làm việc, mức độ hiện đại hóa công sở, ứng dụng công nghệ thông tin...

Trình tự, hồ sơ điều chỉnh vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức thực hiện theo quy định tại Điều 7 và Điều 8 của Nghị định này kèm theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc điều chỉnh vị trí việc làm.

Nghị định 62/2020/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ 20/7/2020.

 

Bình luận:

    Mời bạn Đăng nhập để có thể tham gia bình luận