Tổng hợp các dự án bắt buộc phải đăng ký đầu tư

 

Trong các hoạt động về lĩnh vực đầu tư không phải dự án nào cũng bắt buộc đăng ký đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà chỉ một số dự án mới thực hiện thủ tục này.

Tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 37 Luật Đầu tư 2020 (có hiệu lực từ 01/01/2021) quy định về các trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài và dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật này.

Cụ thể, bao gồm những dự án sau đây:

1. Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;

2. Tổ chức kinh tế đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hợp đồng BCC có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;

3. Có tổ chức kinh tế nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;

4. Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

Trên đây là tổng hợp các "dự án bắt buộc phải đăng ký đầu tư" theo Luật Đầu tư 2020 (có hiệu lực từ 01/01/2021).