Trường hợp nào sinh viên đại học đào tạo theo tín chỉ bị buộc thôi học?

 

Theo quy định về xử lý kết quả học tập của sinh viên đại học đào tạo theo tín chỉ thì sinh viên bị buộc thôi học trong các trường hợp sau:

- Sinh viên có số lần cảnh báo học tập hoặc mức cảnh báo học tập vượt quá giới hạn theo quy định của cơ sở đào tạo.

Theo đó, cuối mỗi học kỳ chính, sinh viên được cảnh báo học tập dựa trên một số điều kiện như sau:

+ Tổng số tín chỉ không đạt trong học kỳ vượt quá 50% khối lượng đã đăng kí học trong học kỳ, hoặc tổng số tín chỉ nợ đọng từ đầu khóa học vượt quá 24;

+ Điểm trung bình học kỳ đạt dưới 0,8 đối với học kỳ đầu của khóa học, dưới 1,0 đối với các học kỳ tiếp theo;

+ Điểm trung bình tích lũy đạt dưới 1,2 đối với sinh viên trình độ năm thứ nhất, dưới 1,4 đối với sinh viên trình độ năm thứ hai, dưới 1,6 đối với sinh viên trình độ năm thứ ba dưới 1,8 đối với sinh viên các năm tiếp theo.

Quy chế của cơ sở đào tạo quy định cụ thể về việc lựa chọn áp dụng một số điều kiện cảnh báo học tập, giới hạn số lần hoặc mức cảnh báo học tập nhưng không vượt quá 2 lần cảnh báo liên tiếp.

- Sinh viên có thời gian học tập vượt quá giới hạn quy định.

Thời gian học tập được quy định như sau: Thời gian tối đa để sinh viên hoàn thành khoá học được quy định trong quy chế của cơ sở đào tạo, nhưng không vượt quá 02 lần thời gian theo kế hoạch học tập chuẩn toàn khoá đối với mỗi hình thức đào tạo. Đối với sinh viên học liên thông đã được miễn trừ khối lượng tín chỉ tích lũy, thời gian tối đa để sinh viên hoàn thành khóa học được xác định trên cơ sở thời gian theo kế hoạch học tập chuẩn toàn khoá giảm tương ứng với khối lượng được miễn trừ.

Theo quy định về xử lý vi phạm đối với sinh viên, sinh viên bị buộc thôi học trong các trường hợp sau:

- Sinh viên thi hộ hoặc nhờ người thi hộ khi vi phạm lần thứ hai.

- Sinh viên sử dụng hồ sơ, văn bằng, chứng chỉ giả làm điều kiện trúng tuyển hoặc điều kiện tốt nghiệp.

Như vậy, sẽ có tất cả 04 trường hợp sinh viên đại học đào tạo theo tín chỉ bị buộc thôi học:

Một là sinh viên có số lần cảnh báo học tập hoặc mức cảnh báo học tập vượt quá giới hạn theo quy định của cơ sở đào tạo.

Hai là sinh viên có thời gian học tập vượt quá giới hạn quy định.

Ba là sinh viên thi hộ hoặc nhờ người thi hộ khi vi phạm lần thứ hai.

Bốn là sinh viên sử dụng hồ sơ, văn bằng, chứng chỉ giả làm điều kiện trúng tuyển hoặc điều kiện tốt nghiệp.

Cơ sở pháp lý: Quy chế Đào tạo trình độ đại học ban hành kèm theo Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT.