LƯỢC ĐỒ PHÂN TÍCH

Di sản

Có [2] tình huống liên quan mới nhất


  • Làm gì để áo dài trở thành di sản của nhân loại?
  • Nhiều băn khoăn cần được giải đáp để có thể xây dựng hồ sơ trình Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia đưa áo dài vào danh mục di sản phi vật thể quốc gia, trước khi trình lên UNESCO công nhận áo dài là di sản phi vật thể đại diện của nhân loại.
  • 27/06/2020 07:00
  • Di sản