LƯỢC ĐỒ PHÂN TÍCH

Không có khả năng trả nợ

Có [12] tình huống liên quan mới nhất