LƯỢC ĐỒ PHÂN TÍCH

Phạm tội có tính chất côn đồ

Có [2] tình huống liên quan mới nhất