Theo dõi vấn đề pháp lý

Trang 1, có [1 - 20]/1511 vấn đề pháp lý được tìm thấy
Căn cứ pháp lý:Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu 2016 Khu phi thuế quan là khu vực kinh tế nằm trong lãnh thổ Việt Nam, được thành lập theo quy định của pháp luật, có ranh giới địa lý xác định, ngăn cách với khu vực bên ngoài bằng hàng rào cứng, bảo đảm Điều kiện cho hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan của cơ quan hải quan và các cơ quan có liên quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và phương ...

Theo quy định hiện hành tại Bộ luật dân sự 2015 thì việc thừa kế thế vị được quy định như sau: Trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt ...

Hiện nay, nguyên tắc bảo đảm sự vô tư, khách quan trong tố tụng dân sự được quy định tại Điều 16 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 với nội dung như sau: - Chánh án Tòa án, Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án, Viện trưởng Viện kiểm sát, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, người phiên dịch, người giám định, thành viên Hội đồng định giá không được tiến hành hoặc tham gia tố tụng nếu có lý do xác đáng để ...

Nội dung mà bạn hỏi liên quan tới Thành phần giải quyết việc dân sự được quy định tại Bộ luật tố tụng dân sự 2015 (Có hiệu lực từ ngày 01/07/2016). Theo đó, 1. Yêu cầu về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định tại khoản 5 Điều 27, khoản 9 Điều 29, khoản 4 và khoản 5 Điều 31, khoản 2, 3 và 4 Điều 33 của Bộ luật tố tụng dân sự 2015 hoặc việc xét kháng cáo, kháng ...

Quyền, nghĩa vụ của người làm chứngtrong tố tụng dân sự được quy định tại Điều 78 Bộ luật tố tụng dân sự 2015, cụ thể như sau: - Cung cấp toàn bộ thông tin, tài liệu, đồ vật mà mình có được có liên quan đến việc giải quyết vụ việc. - Khai báo trung thực những tình tiết mà mình biết được có liên quan đến việc giải quyết vụ việc. - Được từ chối khai báo nếu lời khai của mình liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật ...

Hiện nay, việc áp dụng pháp luật về khiếu nại và giải quyết khiếu nại được quy định tại Điều 3 Luật khiếu nại 2011 với nội dung như sau: - Khiếu nại của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam và việc giải quyết khiếu nại được áp dụng theo quy định của Luật này, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác. - Khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối ...

Theo quy định tại Điều 39 Luật Doanh nghiệp 2014 thì những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp được quy định cụ thể như sau: - Đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký được quy định tại Điều 42 của Luật Doanh nghiệp 2014. - Sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức ...

Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định tiêu chuẩn và điều kiện của kiểm soát viên công ty cổ phần như sau: "1. Kiểm soát viên phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này; b. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành ...

Hiện nay, thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng đucợ quy định tại Luật Xây dựng 2014 với nội dung như sau: - Bộ Xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt. - Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng cấp I, cấp II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, công trình tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố ...

Hình thức và thời hạn công khai báo cáo tài chính được quy định tại Điều 32 Luật kế toán 2015 như sau: Việc công khai báo cáo tài chính được thực hiện theo một hoặc một số hình thức sau đây: - Phát hành ấn phẩm; - Thông báo bằng văn bản; - Niêm yết; - Đăng tải trên trang thông tin điện tử; - Các hình thức khác theo quy định của pháp luật. Hình thức và thời hạn công khai báo cáo tài chính của đơn vị kế toán sử dụng ngân sách nhà ...

Báo cáo tài chính của đơn vị kế toán được quy định tại Điều 29 Luật kế toán 2015 như sau: Báo cáo tài chính của đơn vị kế toán dùng để tổng hợp và thuyết minh về tình hình tài chính và kết quả hoạt động của đơn vị kế toán. Báo cáo tài chính của đơn vị kế toán gồm: - Báo cáo tình hình tài chính; - Báo cáo kết quả hoạt động; - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; - Thuyết minh báo cáo tài chính; - Báo cáo khác theo quy ...

Hiện nay, nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng được quy định tại Luật Xây dựng 2014 như sau: - Nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng gồm quản lý về phạm vi, kế hoạch công việc; khối lượng công việc; chất lượng xây dựng; tiến độ thực hiện; chi phí đầu tư xây dựng; an toàn trong thi công xây dựng; bảo vệ môi trường trong xây dựng; lựa chọn nhà thầu và hợp đồng xây dựng; quản lý rủi ro; quản lý hệ ...

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2014 thì hiện nay, việc miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên công ty cổ phần được quy định như sau: - Kiểm soát viên bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây: + Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tại Điều 164 Luật doanh nghiệp 2014; + Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng; + Có đơn từ chức và được chấp thuận; + Các ...

Hiện nay, quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát công ty cổ phần được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 với nội dung như sau: - Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị và các tài liệu kèm theo phải được gửi đến các Kiểm soát viên cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị. - Các nghị quyết và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị ...

Căn cứ theo Luật Xây dựng 2014 quy định về quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư trong việc khảo sát xây dựng như sau: - Chủ đầu tư có các quyền sau: + Thực hiện khảo sát xây dựng khi có đủ điều kiện năng lực; + Đàm phán, ký kết hợp đồng khảo sát xây dựng; giám sát, yêu cầu nhà thầu khảo sát xây dựng thực hiện đúng hợp đồng ký kết; + Phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng, phương án kỹ thuật khảo sát do tư vấn ...

Theo quy định tại Điều 65 Luật Doanh nghiệp 2014 thì tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc, Tổng giám đốc công ty TNHH hai thành viên trở lên được quy định cụ thể như sau: 1. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật này. 2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty, nếu Điều lệ công ty không có quy ...

Thù lao, tiền lương và thưởng của Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty TNHH hai thành viên trở lên được quy định tại Điều 66 Luật Doanh nghiệp 2014 như sau: - Công ty trả thù lao, tiền lương và thưởng cho Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác theo kết quả và hiệu quả kinh doanh. - Thù lao, tiền lương của Chủ tịch Hội đồng thành viên, ...

Theo quy định của pháp luật hiện hành, quyền và nghĩa vụ của nhà thầu thiết kế xây dựng công trình được quy định tại Luật Xây dựng 2014với nội dung như sau: - Nhà thầu thiết kế xây dựng có các quyền sau: + Yêu cầu chủ đầu tư và các bên liên quan cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác thiết kế xây dựng; + Từ chối thực hiện yêu cầu ngoài nhiệm vụ thiết kế xây dựng và ngoài hợp đồng thiết kế xây dựng; + Quyền ...

Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư trong việc thiết kế xây dựng quy định tại Điều 85 Luật Xây dựng 2014, cụ thể như sau: 1. Chủ đầu tư có các quyền sau: a) Tự thực hiện thiết kế xây dựng khi có đủ điều kiện năng lực hoạt động, năng lực hành nghề phù hợp với loại, cấp công trình xây dựng; b) Đàm phán, ký kết hợp đồng thiết kế xây dựng; giám sát và yêu cầu nhà thầu thiết kế thực hiện đúng hợp đồng đã ký kết; c) ...

Những điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với công trình trong đô thị được quy định tại Điều 91 Luật Xây dựng 2014, cụ thể như sau: - Phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đối với công trình xây dựng ở khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải phù hợp với quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị ...