Theo dõi vấn đề pháp lý

Trang 1, có [1 - 20]/2296 vấn đề pháp lý được tìm thấy
Việc mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 với nội dung như sau: - Cổ đông biểu quyết phản đối nghị quyết về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình. Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng cổ phần từng loại, giá ...

Việc mua lại cổ phần theo quyết định của công ty được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014với nội dung như sau: Công ty có quyền mua lại không quá 30% tổng số cổ phần phổ thông đã bán, một phần hoặc toàn bộ cổ phần ưu đãi cổ tức đã bán theo quy định sau đây: - Hội đồng quản trị có quyền quyết định mua lại không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã được chào bán trong 12 tháng. Trường hợp khác, việc mua lại ...

Hệ thống cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân được quy định tại Điều 6 Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018. Cụ thể bao gồm: 1. Cơ quan An ninh điều tra Bộ Quốc phòng; Cơ quan An ninh điều tra quân khu và tương đương. 2. Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng; Cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương đương; Cơ quan điều tra hình sự khu vực. Cơ quan điều tra hình ...

Bộ luật tố tụng hình sự 2015 bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018. Nội dung của bộ luật đã được sửa đổi, bổ sung nhiều quy định thể hiện điểm tiến bộ hơn so với quy định tại Bộ luật tố tụng 2003. Một trong những quy định được bổ sung tại bộ luật này đó là đề ra thủ tục tiến hành tố tụng đối với người dưới 18 tuổi nhằm bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của người dưới 18 ...

Giám đốc, Tổng giám đốc Công ty TNHH hai thành viên trở lên được quy định tại Điều 64 Luật Doanh nghiệp 2014 như sau: 1. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty là người điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình. 2. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau đây: a) Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng thành ...

Căn cứ theo quy định tại Điều 195 Bộ luật tố tụng hình sự 2015, khám xét chỗ ở, nơi làm việc, địa điểm, phương tiện đối với vụ án hình sự được quy định như sau: 1. Khi khám xét chỗ ở thì phải có mặt người đó hoặc người từ đủ 18 tuổi trở lên cùng chỗ ở, có đại diện chính quyền xã, phường, thị trấn và người chứng kiến; trường hợp người đó, người từ đủ 18 tuổi trở lên cùng chỗ ở cố tình vắng mặt, ...

Hiện nay, số lần, thời điểm gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân trong năm được quy định tại Điều 33 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 với nội dung như sau: Hằng năm, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân một lần vào tháng hai hoặc tháng ba; trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh thì được gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham ...

Căn cứ theo quy định tại Điều 192 Bộ luật tố tụng hình sự 2015, căn cứ khám xét người, chỗ ở, nơi làm việc, địa điểm trong vụ án hình sự được quy định như sau: 1. Việc khám xét người, chỗ ở, nơi làm việc, địa điểm, phương tiện chỉ được tiến hành khi có căn cứ để nhận định trong người, chỗ ở, nơi làm việc, địa điểm, phương tiện có công cụ, phương tiện phạm tội, tài liệu, đồ vật, tài sản do phạm tội mà có ...

Trong quá trình thực hiện việc khiếu nại (KN) và giải quyết KN, không phải lúc nào người KN, người bị KN, người giải quyết KN hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác tham gia cũng thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Tình trạng này xuất phát từ nhiều nguyên nhân, do nhận thức về pháp luật của các chủ thể liên quan còn hạn chế hoặc do vì lợi ích chưa thỏa đáng nên đã cố ý không thực hiện, thậm chí chống đối, gây mất ...

Căn cứ quy định tại Khoản 73 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017, Tội cản trở giao thông đường bộ được quy định như sau: 1. Người nào đào, khoan, xẻ, san lấp trái phép công trình giao thông đường bộ; đặt, để, đổ trái phép vật liệu, phế thải, rác thải, vật sắc nhọn, chất gây trơn hoặc chướng ngại vật khác gây cản trở giao thông đường bộ; tháo dỡ, di chuyển trái phép, làm sai lệch, che khuất hoặc phá hủy biển báo hiệu, ...

Căn cứ vào Điều 8, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, Doanh thu là toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ, trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng. Doanh thu được tính bằng đồng Việt Nam; trường hợp có doanh thu bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố ...

Trình tự xét hỏi tại phiên tòa xét xử vụ án hình sự được quy định tại Điều 307 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2018). Theo đó: 1. Hội đồng xét xử phải xác định đầy đủ những tình tiết về từng sự việc, từng tội trong vụ án và từng người. Chủ tọa phiên tòa điều hành việc hỏi, quyết định người hỏi trước, hỏi sau theo thứ tự hợp lý. 2. Khi xét hỏi từng người, chủ tọa phiên tòa hỏi trước sau ...

Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014, theo đó: 1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định. 2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong ...

Nhiệm vụ, quyền hạn Điều tra của Bộ đội biên phòng được quy định tại Khoản 1 Điều 32 Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015 có hiệu lực từ ngày 01/01/2018. Cụ thể là: Bộ đội biên phòng khi thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực quản lý của mình mà phát hiện tội phạm quy định tại Chương XIII và các Điều 150, 151, 152, 153, 188, 189, 192, 193, 195, 207, 227, 235, 236, 242, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, ...

Tự nguyện thi hành án dân sự được quy định tại Luật thi hành án dân sự 2008 26/2008/QH12, theo đó: 1. Nhà nước khuyến khích đương sự tự nguyện thi hành án. 2. Người phải thi hành án có điều kiện thi hành án mà không tự nguyện thi hành thì bị cưỡng chế thi hành án theo quy định của Luật này. Trên đây là tư vấn về tự nguyện thi hành án dân sự. Để biết thêm thông tin chi tiết bạn hãy tham khảo tại Luật thi hành án ...

Theo quy định tại Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 thì điều kiện để nam, nữ kết hôn với nhau được quy định cụ thể như sau: - Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây: + Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên; + Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định; + Không bị mất năng lực hành vi dân sự; + Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết ...

Theo quy định tại Điều 34 Luật Nhà ở 2014 thì quyền và nghĩa vụ của người thuê nhà công vụ được quy định cụ thể như sau: - Người thuê nhà ở công vụ có các quyền sau đây: + Nhận bàn giao nhà ở và các trang thiết bị kèm theo nhà ở theo thỏa thuận trong hợp đồng thuê nhà; + Được sử dụng nhà ở cho bản thân và các thành viên trong gia đình trong thời gian đảm nhận chức vụ, công tác; + Đề nghị đơn vị quản ...

Căn cứ theo quy định tại Điều 123 Bộ luật tố tụng hình sự 2015, Cấm đi khỏi nơi cư trú được quy định như sau: 1. Cấm đi khỏi nơi cư trú là biện pháp ngăn chặn có thể áp dụng đối với bị can, bị cáo có nơi cư trú, lý lịch rõ ràng nhằm bảo đảm sự có mặt của họ theo giấy triệu tập của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án. 2. Bị can, bị cáo bị cấm đi khỏi nơi cư trú phải làm ...

Theo quy định tại Luật cạnh tranh (Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2019) thì Các hành vi cạnh tranh không lành mạnh bị cấm được quy định cụ thể như sau: 1. Xâm phạm thông tin bí mật trong kinh doanh dưới các hình thức sau đây: a) Tiếp cận, thu thập thông tin bí mật trong kinh doanh bằng cách chống lại các biện pháp bảo mật của người sở hữu thông tin đó; b) Tiết lộ, sử dụng thông tin bí mật trong kinh doanh mà không được phép ...

Theo quy định tạiBộ luật hình sự 2015 (có hiệu lực ngày 01/01/2018) thì: 1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây trốn thuế với số tiền từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc dưới 100.000.000 đồng, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế hoặc đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 202, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, ...