Bộ GD&ĐT yêu cầu rà soát, chấn chỉnh nhiệm vụ giảng dạy của cán bộ quản lý

Thứ sáu, 02/03/2018 - 08:44
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc vừa ký công văn gửi các cơ sở giáo dục đại học và các trường cao đẳng sư phạm trực thuộc yêu cầu rà soát, chấn chỉnh việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy của CBQL giữ hạng CDNN viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc cho biết, ngày 31/12/2014, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký ban hành Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên.

Thông tư 47 được áp dụng đối với giảng viên tại các đại học quốc gia, đại học vùng, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm trong hệ thống giáo dục quốc dân và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo đó, tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 47 đã quy định về định mức giờ chuẩn giảng dạy như sau:

Giờ chuẩn giảng dạy (sau đây gọi chung là giờ chuẩn) là đơn vị thời gian quy đổi để thực hiện một công việc tương đương cho một tiết giảng lý thuyết trình độ cao đẳng, đại học trực tiếp trên lớp theo niên chế, bao gồm thời gian lao động cần thiết trước, trong và sau tiết giảng;

Định mức giờ chuẩn cho giảng viên trong một năm học là 270 giờ chuẩn; trong đó, giờ chuẩn trực tiếp trên lớp chiếm tối thiểu 50% định mức quy định.

Định mức giờ chuẩn đối với giảng viên được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo hoặc kiêm nhiệm các công tác quản lý, công tác đảng, đoàn thể trong cơ sở giáo dục đại học được quy định cụ thể tại Điều 6 Thông tư 47. Ngoài ra, các giảng viên đó phải thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học theo quy định tại Điều 7 Thông tư 47.

Việc tính định mức giờ chuẩn đối với giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 08/2016/TT-BGDĐT ngày 28/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Thứ trưởng Phúc cho rằng, hiện nay, nhiều cơ sở giáo dục đại học chưa quy định cụ thể, chi tiết chế độ làm việc để áp dụng tại đơn vị và chưa thực hiện nghiêm túc các quy định tại Thông tư 47, Thông tư 08.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị rà soát, ban hành quy định chi tiết việc thực hiện chế độ làm việc đối với giảng viên, đồng thời nghiêm túc thực hiện việc phân công nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học của cán bộ quản lý giữ hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy (giảng viên, giảng viên chính, giảng viên cao cấp) trong các cơ sở giáo dục đại học.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc Thứ trưởng Phúc đề nghị đơn vị liên hệ về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục) để được giải đáp kịp thời.

Hồng Hạnh



Tin tức liên quan


Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn