Chính phủ thiết lập Cổng dịch vụ công quốc gia

Thứ ba, 3/7/2018, 12:04 (GMT+7)
Trong năm nay, Chính phủ sẽ lựa chọn các dịch vụ công trực tuyến thiết thực với người dân để đăng tải trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Văn phòng Chính phủ cho biết đang hoàn thiện dự thảo đề án Cổng dịch vụ công quốc gia theo nội dung Nghị định 61 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Đề án được xây dựng nhằm đảo đảm việc xác thực người dùng, kết nối, trao đổi dữ liệu với Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử của các bộ, ngành, địa phương; Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

Dự kiến đề án sẽ được Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng trong tháng 8/2018.

Để hỗ trợ thiết lập Cổng dịch vụ công quốc gia, thời gian qua, Văn phòng Chính phủ đã rà soát, xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của các bộ, ngành, địa phương. Danh mục này sẽ được đăng tải trên cổng Dịch vụ công quốc gia trong năm 2018 theo hướng lựa chọn các dịch vụ công trực tuyến thiết thực với người dân, doanh nghiệp.

Giao diện hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân được Văn phòng Chính phủ thiết lập tháng 4/2017. 

Giao diện hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân được Văn phòng Chính phủ thiết lập tháng 4/2017. 

Theo quy định của Chính phủ, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Trước đó tháng 4/2017, Văn phòng Chính phủ vừa đưa vào hoạt động Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân tại địa chỉ http://nguoidan.chinhphu.vn. Người dân có thể truy cập Hệ thống này để gửi, theo dõi, nhận kết quả trả lời phản ánh, kiến nghị của mình về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính không phù hợp với thực tế, không đồng bộ... hay phản ánh về hành vi chậm trễ, gây phiền hà của cán bộ, công chức, viên chức.

Viết TuânTin tức liên quan


Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn