Bạn có am hiểu pháp luật về thương mại?

/ /
Hãy tham khảo nội dung của Luật thương mại 2005 để có câu trả lời đúng nhất