Kiểm tra kiến thức pháp luật Bảo hiểm y tế

/ /
Hãy tham khảo nội dung của Văn bản hợp nhất 10/VBHN-VPQH năm 2015 hợp nhất Luật BHYT để có câu trả lời đúng nhất