Chi trả trợ cấp thất nghiệp được thực hiện như thế nào?

Ngày hỏi:16/10/2017

Chi trả trợ cấp thất nghiệp được thực hiện như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi tên là Khánh My, đang sống và làm việc tại Tp.HCM. Tôi đang cần tìm hiểu các quy định liên quan đến việc quản lý, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Cho tôi hỏi: Chi trả trợ cấp thất nghiệp được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định về vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn.       

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Chi trả trợ cấp thất nghiệp được thực hiện như thế nào?
  (ảnh minh họa)
 • Theo quy định tại Điều 28 Quy định quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp ban hành kèm Quyết định 828/QĐ-BHXH năm 2016 thì nội dung này được quy định như sau:

  1. Tiếp nhận hồ sơ

  Phòng tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thực hiện:

  1.1. Tiếp nhận hồ sơ (các quyết định về việc hưởng, tạm dừng hưởng, chấm dứt hưởng, bảo lưu, hủy hưởng, hỗ trợ học nghề, hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động, quyết định về việc thu hồi tiền trợ cấp thất nghiệp...) từ TTDVVL chuyển sang.

  1.2. Bàn giao hồ sơ về BHTN đã nhận cho Phòng CĐ BHXH.

  1.3. Mở sổ theo dõi riêng việc tiếp nhận và bàn giao hồ sơ liên quan đến BHTN.

  2. Lập Danh sách chi trả trợ cấp thất nghiệp tháng đầu tiên (mẫu số C72d-HD)

  Phòng CĐ BHXH thực hiện:

  2.1. Căn cứ vào các Quyết định hưởng, thực hiện cập nhật dữ liệu vào phần mềm Quản lý đối tượng hưởng BHXH hàng tháng (viết tắt QLCHI). Đồng thời, kiểm tra, đối chiếu với hồ sơ theo dõi việc đóng, hưởng trợ cấp thất nghiệp, về điều kiện được hưởng trợ cấp, mức trợ cấp, thời gian hưởng trợ cấp đối với từng người trên Phần mềm quản lý dữ liệu đóng BHTN. Trường hợp phát hiện giải quyết chưa đúng thì làm văn bản trình Giám đốc BHXH tỉnh ký gửi Sở LĐTBXH (đồng thời chưa thực hiện chi trả cho các trường hợp này đến khi có ý kiến của Sở LĐTBXH).

  2.2. Danh sách chi trả trợ cấp thất nghiệp tháng đầu tiên (mẫu C72d-HD) lập như sau:

  - Lập hàng ngày khi nhận được Quyết định hưởng.

  - Lập theo từng hình thức chi trả (tiền mặt hoặc qua tài khoản cá nhân).

  - Lập Danh sách người hưởng nhận bằng tiền mặt theo từng huyện.

  - Đối với người hưởng trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân lập chung một danh sách người hưởng trên địa bàn tỉnh.

  - Danh sách đối với người hưởng trợ cấp thất nghiệp tháng đầu tiên không phải ghi “Ngày bắt đầu chi trả tháng này” (Cột số 3).

  2.3. Giao Giám đốc BHXH tỉnh quy định thời gian thực hiện giữa các Phòng, đảm bảo trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định do TTDVVL chuyển sang phải thực hiện xong cập nhật dữ liệu, kiểm tra, chuyển dữ liệu danh sách bằng chữ ký số cho Bưu điện tỉnh để chuyển Bưu điện huyện chi trả bắt đầu từ ngày làm việc thứ 3 kể từ ngày nhận được quyết định do TTDVVL chuyển sang.

  2.4. Chuyển ngay Quyết định hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (bản phô tô) cho Bưu điện tỉnh để dừng chi trả trợ cấp thất nghiệp tháng đầu tiên.

  3. Lập Danh sách chi trả trợ cấp thất nghiệp từ tháng thứ 2

  Căn cứ vào tình hình thực tế và điều kiện của từng địa phương, BHXH tỉnh lựa chọn lập Danh sách chi trả theo một trong hai phương thức sau:

  3.1. Lập Danh sách chi trả hàng ngày (dùng cho hình thức chi trả bằng tiền mặt, lập chung với Danh sách người hưởng tháng đầu tiên)

  Hàng ngày, căn cứ vào danh sách chi trả tháng trước, mẫu số 7-CBH và các Quyết định về việc: Hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp, tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp của Giám đốc Sở LĐTBXH do TTDVVL chuyển sang; Thông báo của TTDVVL về việc chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp tỉnh khác chuyển đến, Phòng CĐ BHXH cập nhật dữ liệu vào phần mềm QLCHI, lập Danh sách chi trả trợ cấp thất nghiệp (mẫu C72d-HD) như sau:

  a) Lập Danh sách người lao động đến ngày nhận trợ cấp theo quy định tính từ thời điểm ngày thứ 07 của ngày, tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp đó (theo đó, ngày bắt đầu chi trả tại cột số 3 mẫu số 72d-HD bằng (=) ngày hưởng trợ cấp tại quyết định cộng với (+) 6). Trường hợp thời điểm ngày thứ 07 nêu trên là ngày nghỉ thì thời hạn chi trả trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày làm việc tiếp theo.

  b) Hàng ngày, Phòng CĐ BHXH chuyển dữ liệu (mẫu C72d-HD bao gồm cả tháng trợ cấp đầu tiên và trợ cấp từ tháng thứ 2) cho Bưu điện tỉnh trước ngày bắt đầu chi trả 01 ngày làm việc. Bưu điện tỉnh chuyển dữ liệu các Danh sách cho Bưu điện huyện in, thực hiện chi trả cho người lao động nhận trợ cấp bằng tiền mặt.

  Lưu ý: Khi in Danh sách chi trả theo phương thức này, trong cùng Danh sách (mẫu số C72d-HD) bao gồm cả người hưởng tháng trợ cấp đầu tiên và người hưởng trợ cấp từ tháng thứ 2 có cùng ngày lập Danh sách.

  Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A có Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/5/2015. Ngày 05/01/2015, cơ quan BHXH nhận được Quyết định.

  BHXH tỉnh lập Danh sách như sau:

  + Tháng trợ cấp đầu tiên: Ngày 5, 6/01/2015, tiếp nhận hồ sơ, Phòng CĐ BHXH lập Danh sách chuyển Bưu điện tỉnh để chi trả bắt đầu từ ngày 7/01/2015 cho ông Nguyễn Văn A.

  + Tháng thứ hai: Ngày chuyển Danh sách là ngày 6/02/2015 cho Bưu điện tỉnh để bắt đầu chi trả từ ngày 7/02/2015 (ghi tại cột số 3 mẫu C72d-HD, theo quy định tính từ ngày thứ 07 của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp).

  3.2. Lập Danh sách chi trả theo tháng (dùng cho hình thức nhận bằng tiền mặt và qua tài khoản cá nhân)

  a) Thời gian lập Danh sách: Ngày 25 hàng tháng.

  b) Căn cứ lập Danh sách: Danh sách chi trả tháng trước, mẫu số 7-CBH, quyết định tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp, đề nghị của TTDVVL nơi người lao động chuyển đến hưởng trợ cấp thất nghiệp với BHXH cấp tỉnh nơi người lao động chuyển đến về việc tiếp tục thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp (mẫu số 13 Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH), Phòng CĐ BHXH lập Danh sách cho người hưởng nhận trợ cấp thất nghiệp có ngày bắt đầu chi trả từ ngày 01 đến ngày 31 tháng sau tại cột số 3 (mẫu C72d-HD).

  c) Lập danh sách giảm: Sau thời gian đã lập Danh sách chi trả hàng tháng chuyển cơ quan bưu điện, trường hợp nhận được các Quyết định về việc: Hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp của Giám đốc Sở LĐTBXH do TTDVVL chuyển sang; Thông báo của TTDVVL nơi người lao động chuyển đi với BHXH cấp tỉnh về việc thực hiện chấm dứt chi trả trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động (mẫu số 12 Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH), Phòng CĐ BHXH thực hiện cập nhật dữ liệu vào phần mềm QLCHI để lập Danh sách giảm hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng (mẫu số 13-CBH) phần Trợ cấp thất nghiệp và chuyển dữ liệu cho Bưu điện tỉnh ngay trong ngày nhận được quyết định để cơ quan bưu điện không thực hiện chi trả cho người lao động.

  d) Ngày 26 hàng tháng, Phòng CĐ BHXH chuyển dữ liệu Danh sách cho Bưu điện tỉnh; Bưu điện tỉnh chuyển dữ liệu Danh sách chi bằng tiền mặt cho Bưu điện huyện in để thực hiện chi trả cho người lao động. Trong quá trình chi trả, hàng ngày khi có phát sinh mẫu 13-CBH, Bưu điện tỉnh, Bưu điện huyện cập nhật kịp thời để không thực hiện chi trả trợ cấp cho người lao động.

  Dữ liệu chi trả của toàn tỉnh do Phòng CĐ BHXH quản lý tập trung (hoặc Phòng Công nghệ thông tin) đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu, thực hiện lập Danh sách bằng chữ ký số (các mẫu C72d-HD, mẫu số 13-CBH) để chuyển qua dữ liệu điện tử cho Bưu điện tỉnh.

  4. Chuyển kinh phí: BHXH tỉnh chuyển kinh phí cho Bưu điện tỉnh.

  4.1. Phòng Kế hoạch tài chính: Căn cứ mẫu số 2-CBH của từng Danh sách chi trả do Phòng CĐ BHXH lập và mẫu số C73-HD do Bưu điện tỉnh lập để làm căn cứ chuyển kinh phí cho Bưu điện tỉnh làm 2 đợt/tháng.

  4.2. Bưu điện tỉnh: Lập Giấy đề nghị tạm ứng phần trợ cấp thất nghiệp hàng tháng (mẫu số C73-HD) theo 2 đợt/ tháng, đảm bảo kinh phí chi trả cho người hưởng; chuyển kinh phí Bưu điện huyện để chi trả cho người hưởng nhận trợ cấp bằng tiền mặt.

  5. Tổ chức chi trả

  5.1. Chi trả qua tài khoản cá nhân

  a) Căn cứ Danh sách chi trả trợ cấp thất nghiệp tháng đầu tiên (mẫu C72d-HD): Bưu điện tỉnh thực hiện chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của người lao động ngay khi nhận được Danh sách chi trả.

  b) Căn cứ Danh sách chi trả trợ cấp thất nghiệp (mẫu C72d-HD) từ tháng trợ cấp thứ 2 và mẫu 13-CBH: Bưu điện tỉnh thực hiện chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của người lao động trong vòng 5 ngày kể từ ngày bắt đầu chi trả ghi tại cột số 3 mẫu C72d-HD.

  c) Trường hợp người lao động chưa có tài khoản cá nhân:

  - Bưu điện tỉnh phối hợp với ngân hàng và TTDVVL hướng dẫn người lao động mở tài khoản khi người lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tại TTDVVL.

  - Bưu điện tỉnh chuyển tài khoản cá nhân (hoặc thẻ ATM) cho TTDVVL để TTDVVL trả cho người lao động khi người lao động đến nhận Quyết định hưởng tại TTDVVL.

  - Phí mở tài khoản cá nhân hoặc làm thẻ ATM (nếu có) do cơ quan Bưu điện thanh toán.

  5.2. Chi trả bằng tiền mặt

  Bưu điện huyện thực hiện chi trả bằng tiền mặt tập trung tại Trung tâm Bưu điện huyện cho người lao động tất cả các ngày trong tháng kể từ ngày bắt đầu chi trả tại cột số 3 mẫu số C72d-HD khi người lao động đến nhận tiền (trừ ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết); tháng đầu tiên thực hiện chi tiền ngay khi nhận được Danh sách chi trả.

  6. Quyết toán

  Bưu điện tỉnh quyết toán số tiền đã chi trả với BHXH tỉnh:

  6.1. Ngày 05 tháng sau, căn cứ các mẫu số C72d-HD ngày bắt đầu chi trả từ ngày 01 đến ngày 31 tháng trước (kể cả Danh sách chi trả tháng đầu tiên và Danh sách chi trả từ tháng thứ 2 trở đi), Danh sách chưa trả tháng trước do Bưu điện huyện và Bưu điện tỉnh chi trả, Bưu điện tỉnh tổng hợp số tiền đã chi trả, thực hiện quyết toán số tiền đã chi, số tiền chưa chi (số tiền chưa chi hết chuyển tháng sau chi tiếp) theo mẫu số C74-HD chuyển BHXH tỉnh kèm theo các chứng từ: C72d-HD có chữ ký của người lao động hoặc Giấy biên nhận số tiền đã lĩnh (mẫu số 20-CBH) đối với Danh sách chi bằng tiền mặt; C72d-HD có xác nhận của cơ quan bưu điện đã chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của người lao động.

  6.2. Ngày 07 hàng tháng, căn cứ các mẫu số C72d-HD do Bưu điện tỉnh đã quyết toán, Phòng KHTC lập danh sách toàn bộ số người hưởng chưa nhận trợ cấp thất nghiệp (mẫu số 7-CBH), chuyển Phòng CĐ BHXH cập nhật phần mềm lập Danh sách chưa trả tháng trước theo mẫu số C72d-HD chuyển Bưu điện tỉnh, Bưu điện tỉnh chuyển Bưu điện huyện tiếp tục chi trả khi người hưởng đến nhận trợ cấp (cột số 3 không phải ghi ngày bắt đầu chi trả).

  6.3. Căn cứ mẫu số 74-HD và mẫu số C67-HD của Bưu điện tỉnh để thanh toán chi phí chi trả trợ cấp thất nghiệp cho Bưu điện tỉnh.

  6.4. Phòng KHTC ghi sổ kế toán và hạch toán kế toán theo quy định.

  7. Một số nội dung khác

  7.1. Phòng CĐ BHXH lập mẫu số 5-CBH của các Danh sách chi trả trong tháng chuyển Phòng KHTC để ghi thu, ghi chi số tiền đóng BHYT cho người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp.

  7.2. Chuyển thẻ BHYT

  a) Phòng Cấp sổ, thẻ: Căn cứ Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, dữ liệu do Phòng CĐ BHXH cung cấp, in thẻ BHYT cho người lao động. Chuyển thẻ BHYT cho Phòng tiếp nhận và quản lý hồ sơ để chuyển cho:

  - TTDVVL trả thẻ cho người lao động nhận qua tài khoản cá nhân.

  - Bưu điện tỉnh chuyển Bưu điện huyện để trả cho người lao động vào tháng nhận trợ cấp thất nghiệp đầu tiên.

  b) Phòng CĐ BHXH phối hợp với TTDVVL thu hồi thẻ BHYT của người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp: Hủy hưởng, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp; chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác.

  7.3. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc thu hồi số tiền chi sai.

  Căn cứ các Quyết định thu hồi do TTDVVL chuyển sang (thời gian ban hành quyết định và chuyển quyết định sang cơ quan BHXH); số tiền đã chi để xác định trách nhiệm, cụ thể:

  a) Cơ quan BHXH chịu trách nhiệm thu hồi trong trường hợp lập danh sách sai dẫn đến chi trả sai.

  b) Cơ quan bưu điện chịu trách nhiệm thu hồi trong trường hợp chi trả sai đối tượng, sai số tiền so với Danh sách do cơ quan BHXH lập (mẫu C72d-HD và mẫu 13-CBH).

  c) TTDVVL chịu trách nhiệm thu hồi trong trường hợp thông báo chậm, ra quyết định dừng hưởng, tạm dừng, hủy hưởng, chấm dứt hưởng sau thời gian cơ quan BHXH đã chi trả cho người lao động theo đúng thời gian quy định.

  8. Trách nhiệm của người hưởng

  8.1. Nhận trợ cấp thất nghiệp tại Bưu điện huyện theo địa chỉ TTDVVL thông báo. Khi đến nhận trợ cấp thất nghiệp, người lao động xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc Giấy tờ tùy thân có ảnh, ký nhận vào Danh sách chi trả.

  Trường hợp người hưởng có nhu cầu nhận trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân thì đăng ký với TTDVVL để thông báo với cơ quan BHXH.

  8.2. Nhận thẻ BHYT mới, nộp thẻ BHYT trong các trường hợp: Bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp; chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác.

  8.3. Trường hợp người hưởng trợ cấp thất nghiệp không trực tiếp nhận tiền lập 01 bản Giấy ủy quyền (mẫu số 13-HSB) có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú ủy quyền cho người khác lĩnh thay.

  8.4. Trách nhiệm của người lĩnh thay: Phải trực tiếp đến nhận tiền tại Bưu điện huyện, khi đến nhận tiền nộp Giấy ủy quyền, xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc Giấy tờ tùy thân có ảnh; báo giảm kịp thời khi người hưởng từ trần hoặc bị tạm dừng hưởng theo quy định, nếu thực hiện sai phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi hoàn cho quỹ BHTN.

  9. Trường hợp người lao động không đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp và không thông báo bằng văn bản với tổ chức BHXH nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp (theo quy định tại Khoản 6, Điều 18 Nghị định số 28/NĐ-CP):

  9.1. Phòng KHTC: Mở sổ S01-CBH để theo dõi những trường hợp hết thời gian hưởng người lao động không đến nhận tiền, không còn tên trên Danh sách chi trả. Sau thời hạn 03 tháng kể từ ngày người lao động hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động đó được xác định là không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trong thời hạn 07 ngày làm việc sau thời hạn nêu trên, lập Thông báo về việc người lao động không đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp theo mẫu số 14 Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH) gửi TTDVVL nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp để bảo lưu thời gian đóng BHTN tương ứng với thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp chưa nhận.

  9.2. Phòng Cấp sổ, thẻ: Căn cứ Quyết định về bảo lưu thời gian đóng BHTN do TTDVVL chuyển lại, BHXH tỉnh đưa vào Danh sách không phải trả, thực hiện bảo lưu thời gian đóng BHTN cho người lao động.

  10. Di chuyển hưởng trợ cấp thất nghiệp từ tỉnh này sang tỉnh khác

  10.1. Trách nhiệm của BHXH tỉnh nơi đối tượng chuyển đi

  Căn cứ Thông báo về việc chấm dứt chi trả trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động do TTDVVL gửi đến (theo mẫu số 12 Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH), BHXH tỉnh dừng in Danh sách chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động. Thu hồi thẻ BHYT cũ của người lao động.

  10.2. Trách nhiệm của BHXH tỉnh nơi đối tượng chuyển đến

  a) Căn cứ hồ sơ do TTDVVL chuyển đến, gồm: Đề nghị tiếp tục thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động (theo mẫu số 13 Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH); bản chụp Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động, kiểm tra nếu hồ sơ đầy đủ đúng quy định thì làm thủ tục tiếp nhận, quản lý, chi trả trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

  b) Cấp thẻ BHYT mới cho người lao động.

  c) Hướng dẫn người lao động về địa điểm, thời gian, hình thức nhận trợ cấp thất nghiệp.

  Trên đây là nội dung tư vấn về chi trả trợ cấp thất nghiệp. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Quyết định 828/QĐ-BHXH năm 2016.

  Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn