Mức chi thực hiện chế độ tự chủ hàng năm của cơ quan Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm

Ngày hỏi:06/03/2018

Mức chi thực hiện chế độ tự chủ hàng năm của cơ quan Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi tên Ngân Anh, hiện nay tôi đang sống và làm việc tại Bình Phước. Vì yêu cầu công việc, tôi cần tìm hiểu quy định việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí giao thực hiện thí điểm cơ chế tài chính đối với Cục quản lý, giám sát bảo hiểm. Ban biên tập cho tôi hỏi: Mức chi thực hiện chế độ tự chủ hàng năm của cơ quan Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong sớm nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn.          

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 5 Thông tư 183/2014/TT-BTC quy định việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí giao thực hiện thí điểm cơ chế tài chính đối với Cục quản lý, giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính ban hành thì nội dung này được quy định như sau:

   Chế độ chi, định mức chi tiêu cho hoạt động của cơ quan Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước. Thông tư này hướng dẫn thêm một số nội dung sau:

   1. Chi tiền lương bình quân với hệ số tiền lương tối đa không quá 02 lần mức lương đối với cán bộ, công chức do nhà nước quy định (lương ngạch, bậc và các loại phụ cấp, trừ chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ).

   Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm quyết định việc phân phối tiền lương tăng thêm theo nguyên tắc công bằng hợp lý, gắn tiền lương với hiệu quả, chất lượng hoàn thành công việc của từng cán bộ, công chức và phải được quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

   2. Chi đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị: Thực hiện theo tiêu chuẩn, định mức hiện hành do nhà nước và Bộ Tài chính quy định; việc tổ chức đầu tư, mua sắm tuân thủ các quy định của pháp luật về đấu thầu và quy định của Bộ Tài chính.

   3. Chi ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện theo quy định tại Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; Thông tư liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT ngày 15/02/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí chi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

   4. Chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thực hiện theo quy định tại Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

   Trường hợp cần thiết, Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm quyết định việc mời giảng viên là người nước ngoài, quyết định mức thù lao đối với giảng viên nước ngoài trên cơ sở thỏa thuận với giảng viên, bảo đảm phù hợp với khả năng kinh phí và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

   5. Đối với các khoản chi đặc thù trong công tác quản lý, giám sát bảo hiểm chưa được quy định trong các văn bản pháp luật của cơ quan có thẩm quyền: Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm được vận dụng quyết định mức chi tương ứng với các công việc tương tự đã quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật, nhưng không vượt quá mức chi đã quy định và phải được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan hoặc phải được Cục trưởng Quản lý, giám sát bảo hiểm quyết định bằng văn bản trong trường hợp chưa được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ và Cục trưởng chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

   6. Chi phục vụ hoạt động Trang thông tin điện tử, Bản tin thị trường bảo hiểm toàn cầu, Niên giám thị trường bảo hiểm Việt Nam hàng năm theo chế độ, định mức chi quy định hiện hành.

   7. Chi khen thưởng phối hợp công tác đối với các tập thể, cá nhân (ngoài Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm) có thành tích đóng góp trực tiếp cho hoạt động quản lý, giám sát bảo hiểm (ngoài khoản khen thưởng hàng năm theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng): Tổng chi tối đa tương ứng một tháng tiền lương, tiền công thực hiện trong năm của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm. Mức thưởng cụ thể đối với từng tập thể, cá nhân do Cục trưởng Quản lý, giám sát bảo hiểm quyết định.

   Trên đây là nội dung tư vấn về Mức chi thực hiện chế độ tự chủ hàng năm của cơ quan Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Thông tư 183/2014/TT-BTC.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn