Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công

Ngày hỏi:23/03/2017

Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công là gì? Tôi đang làm việc tại một ủy ban huyện, tôi rất quan tâm tới các vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công. Nay tôi có thắc mắc như trên. Rất mong nhận được phản hồi. Và văn bản nào hướng dẫn nội dung này? Tôi cảm ơn. Thái Nguyên

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công được hướng dẫn tại Điều 4 Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công ban hành kèm theo Quyết định 157/QĐ-BCĐCCTLBHXH, theo đó:

  Điều 4. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo

  Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) được thành lập theo Quyết định số 43/QĐ-TTg ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Quyết định số 43/QĐ-TTg), có nhiệm vụ và phạm vi giải quyết như sau:

  1. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 43/QĐ-TTg.

  2. Phạm vi chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công; giải pháp tạo nguồn để thực hiện chính sách tiền lương và các chính sách kinh tế - xã hội liên quan nêu tại khoản 1 Điều này, bao gồm:

  a) Về chính sách tiền lương, gồm:

  - Mức lương cơ sở, quan hệ mức lương thấp nhất - trung bình - tối đa và tương quan tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức các ngành nghề và lực lượng vũ trang; các thang lương, bảng lương; ngạch, bậc lương; nâng bậc lương; chế độ trả lương và các chế độ phụ cấp đối với người hưởng lương thuộc khu vực nhà nước (từ trung ương đến cấp xã);

  - Tiền lương đối với người lao động làm việc ở các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.

  b) Về chính sách bảo hiểm xã hội, gồm:

  - Bảo hiểm xã hội bắt buộc;

  - Bảo hiểm xã hội tự nguyện;

  - Bảo hiểm hưu trí bổ sung.

  c) Về chính sách ưu đãi người có công, gồm:

  - Chế độ trợ cấp ưu đãi hàng tháng và chế độ trợ cấp một lần đối với người có công với cách mạng;

  - Các chính sách ưu đãi khác đối với người có công.

  d) Giải pháp tạo nguồn để thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.

  Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công, được quy định tại Quyết định 157/QĐ-BCĐCCTLBHXH. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

  Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
ĐANG PHÂN TÍCH CĂN CỨ PHÁP LÝ
 • đang phân tích....
Ban Chỉ đạo Trung ương
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn