Nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Phát hành - Quảng cáo Tạp chí Bảo hiểm xã hội

Ngày hỏi:26/12/2020

Nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Phát hành - Quảng cáo Tạp chí Bảo hiểm xã hội được quy định ra sao? Mong sớm nhận hồi đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Phát hành - Quảng cáo Tạp chí Bảo hiểm xã hội được quy định tại Điều 14 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 1228/QĐ-BHXH năm 2020, cụ thể như sau:

   - Phòng Phát hành - Quảng cáo có chức năng tham mưu giúp Tổng Biên tập xây dựng kế hoạch và quản lý phát hành; tiếp nhận và phản hồi ý kiến bạn đọc về việc phát hành Tạp chí; tổ chức các hoạt động dịch vụ quảng cáo, thông tin tuyên truyền, sự kiện... theo quy định của pháp luật và của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

   - Nhiệm vụ và quyền hạn:

   + Tham mưu giúp Tổng Biên tập xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát hành các ấn phẩm của Tạp chí đến bạn đọc; tổ chức mạng lưới phát hành Tạp chí trong và ngoài Ngành; thực hiện việc nộp lưu chiểu đối với các ấn phẩm theo quy định của pháp luật;

   + Tham mưu giúp Tổng Biên tập xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động dịch vụ (quảng cáo; chuyên trang, chuyên đề,...) và chủ trì phối hợp với các phòng chức năng tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt; xây dựng mạng lưới cộng tác viên quảng cáo trong và ngoài Ngành;

   + Chủ trì phối hợp với các phòng chức năng tham mưu giúp Tổng Biên tập xây dựng, sửa đổi đơn giá dịch vụ quảng cáo, thông tin tuyên truyền và kế hoạch phát triển kinh tế báo chí của đơn vị;

   + Chủ trì và phối hợp với các đơn vị, tổ chức có liên quan tổ chức các sự kiện, hội thảo khoa học về an sinh xã hội, chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế;

   + Chủ trì, phối hợp với các phòng chức năng thực hiện giao dịch, ký kết hợp đồng quảng cáo, thông tin tuyên truyền trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Tạp chí;

   + Chủ trì, phối hợp liên kết, ký kết với các cơ quan báo chí khác, pháp nhân tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh trong nước để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về lĩnh vực bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi chức năng của đơn vị theo đúng tôn chỉ, mục đích của Tạp chí và quy định của pháp luật;

   + Phối hợp với các phòng chức năng giải quyết các ý kiến của bạn đọc liên quan đến việc phát hành các ấn phẩm của Tạp chí, trả lời bạn đọc theo quy định;

   + Thực hiện chế độ báo cáo, thông tin, thống kê, văn thư, lưu trữ theo quy định: tham gia nghiên cứu khoa học; hợp tác quốc tế; ứng dụng công nghệ thông tin; đào tạo, bồi dưỡng; thi đua, khen thưởng theo chức năng, nhiệm vụ của phòng;

   + Quản lý viên chức, người lao động và tài sản thuộc đơn vị theo quy định;

   + Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Biên tập giao.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn