Phòng Quản lý hồ sơ Bảo hiểm xã hội Tỉnh có những chức năng và quyền hạn gì?

Ngày hỏi:26/03/2019

Tìm hiểu quy định về trách nhiệm quản lý hồ sơ ngành Bảo hiểm của Bảo hiểm xã hội Tỉnh. Có thắc mắc sau tôi mong nhận phản hồi. Cụ thể: Phòng Quản lý hồ sơ Bảo hiểm xã hội Tỉnh có những chức năng và quyền hạn gì?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Phòng Quản lý hồ sơ Bảo hiểm xã hội Tỉnh có những chức năng và quyền hạn quy định tại Khoản 2 Điều 13 Quyết định 816/QĐ-BHXH năm 2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của phòng nghiệp vụ thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành, cụ thể như sau:

   - Xây dựng, trình Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh kế hoạch dài hạn, hàng năm về công tác lưu trữ hồ sơ, tài liệu trong hệ thống Bảo hiểm xã hội tỉnh và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

   - Hướng dẫn, kiểm tra các phòng nghiệp vụ và Bảo hiểm xã hội huyện lập, quản lý hồ sơ và lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo quy định.

   - Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, tài liệu đến hạn nộp lưu trữ của các phòng nghiệp vụ và Bảo hiểm xã hội huyện; thực hiện việc lưu trữ, quản lý, chỉnh lý hồ sơ, tài liệu theo quy định.

   - Phân loại, xác định giá trị hồ sơ, tài liệu phục vụ cho công tác quản lý, thống kê, tra cứu, sao lục.

   - Lựa chọn hồ sơ, tài liệu thuộc danh mục nộp lưu vào lưu trữ và tiêu hủy tài liệu hết giá trị sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

   - Lập kế hoạch xây dựng, nâng cấp và duy tu, bảo dưỡng kho tàng; mua sắm các thiết bị, phương tiện cần thiết phục vụ cho công tác lưu trữ.

   - Tham gia, đề xuất với cấp có thẩm quyền việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách về lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

   - Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao; áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 .

   - Thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo theo quy định; tham gia nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lưu trữ.

   - Quản lý viên chức và tài sản của phòng theo quy định.

   - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh giao.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn