Quy định về số lượng người tham dự và biểu quyết trong Đại hội thành viên tổ chức bảo hiểm tương hỗ

Ngày hỏi:04/10/2017

Số lượng người tham dự và biểu quyết trong Đại hội thành viên tổ chức bảo hiểm tương hỗ được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Trần Minh Tuấn, tôi đang tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến tổ chức bảo hiểm tương hỗ. Tôi có thắc mắc cần Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, số lượng người tham dự và biểu quyết trong Đại hội thành viên tổ chức bảo hiểm tương hỗ được quy định cụ thể ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhân được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn!

Trần Minh Tuấn (minhtuan*****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 22 Nghị định 18/2005/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức bảo hiểm tương hỗ thì số lượng người tham dự và biểu quyết trong Đại hội thành viên tổ chức bảo hiểm tương hỗ được quy định cụ thể như sau:

   - Đại hội thành viên của tổ chức bảo hiểm tương hỗ phải có đủ số lượng thành viên tối thiểu tham dự theo quy định tại Điều lệ của tổ chức bảo hiểm tương hỗ. Nếu không đủ số lượng quy định thì phải tạm hoãn Đại hội; Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát phải triệu tập lại Đại hội. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai mà vẫn không có đủ số lượng thành viên để tiến hành thì cuộc họp đại hội thành viên được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng thành viên dự họp.

   - Quyết định sửa đổi điều lệ, hợp nhất, chia tách, sáp nhập, giải thể tổ chức bảo hiểm tương hỗ được thông qua khi có ít nhất 3/4 (ba phần tư) tổng số thành viên có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành. Các quyết định về những vấn đề khác được thông qua khi có quá 1/2 (một phần hai) tổng số thành viên có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành.

   - Việc biểu quyết tại Đại hội thành viên được thực hiện theo quy định tại Điều lệ của tổ chức bảo hiểm tương hỗ.

   Trên đây là nội dung tư vấn về số lượng người tham dự và biểu quyết trong Đại hội thành viên tổ chức bảo hiểm tương hỗ. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 18/2005/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn