Tham gia BHXH tự nguyện theo Luật BHXH (sửa đổi): Có gì khác?

Ngày hỏi:29/04/2016

Theo quy định tại Luật BHXH (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2016, việc tham gia BHXH tự nguyện có gì mới so với trước đây (về hình thức đóng, phương thức đóng, mức đóng tối đa, tối thiểu). Người tham gia BHXH tự nguyện theo luật mới có được hưởng chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như người tham gia BHXH bắt buộc không?

  Nội dung này được Bảo hiểm xã hội Thái Nguyên tư vấn như sau:

  • Điều 87 Luật BHXH số 58 sửa đổi năm 2014 quy định về mức đóng và phương thức đóng của NLĐ tham gia BHXH tự nguyện như sau:

   1. NLĐ tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, hằng tháng đóng bằng 22% mức thu nhập tháng do NLĐ lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng BHXH thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở.

   Căn cứ vào điều kiện phát triển KT-XH, khả năng NSNN trong từng thời kỳ để quy định mức hỗ trợ, đối tượng hỗ trợ và thời điểm thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng BHXH cho NLĐ tham gia BHXH tự nguyện.

   2.NLĐ được chọn một trong các phương thức đóng sau đây:

   a) Hằng tháng;

   b) 3 tháng một lần;

   c) 6 tháng một lần;

   d) 12 tháng một lần;

   đ) Một lần cho nhiều năm về sau với mức thấp hơn mức đóng hằng tháng hoặc một lần cho những năm còn thiếu với mức cao hơn mức đóng hằng tháng so với quy định tại Điều này.

   Như vậy, so với Luật BHXH năm 2006, chế độ BHXH tự quyện có một số nội dung sửa đổi, bổ sung:

   - Về phương thức đóng, nhằm đáp ứng nhu cầu lựa chọn, nhu cầu tham gia của NLĐ:

   + Bổ sung thêm hình thức đóng dài hơn là 12 tháng một lần so với hiện hành 6 tháng một lần là dài nhất;

   + Bổ sung quy định đóng một lần cho nhiều năm về sau với mức thấp hơn mức đóng hằng tháng hoặc một lần cho những năm còn thiếu với mức cao hơn mức đóng hằng tháng.

   - Về mức đóng: Sửa đổi quy định mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng BHXH thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn thay cho quy định hiện hành mức thấp nhất bằng mức lương tổi thiểu chung. Còn mức cao nhất vẫn giữ nguyên bằng 20 tháng lương tối thiểu chung nay là tháng lương cơ sở.

   Về chế độ: Theo quy định tại Luật BHXH (sửa đổi), BHXH tự nguyện là sự lựa chọn đóng góp của NLĐ để hưởng 2 chế độ là hưu trí và tử tuất, không có các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động- bệnh nghề nghiệp như NLĐ tham gia BHXH bắt buộc.


  Nguồn:

  "http:// www.thainguyen.gov.vn"
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn