Thời điểm lập hóa đơn trong bảo hiểm xây dựng

Ngày hỏi:13/08/2014
Ông Tuấn Vũ (tỉnh Quảng Trị) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn về thời điểm lập hóa đơn đối với hợp đồng bảo hiểm xây dựng theo Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính. Theo ông Vũ tham khảo, tại điểm a, khoản 2, Điều 14 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP quy định về một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn như sau: “Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền”. Ông Vũ muốn được biết, ông có thể hiểu rằng ngày xuất hóa đơn là ngày ký hợp đồng, ngày hiệu lực bảo hiểm, ngày thời hạn thỏa thuận thanh toán phí được không?

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Quảng Trị tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 15, Chương II Luật số 12/VBHN-VPQH ngày 23/7/2013 của Quốc hội hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm quy định về việc thời điểm phát sinh trách nhiệm bảo hiểm như sau:

   Trách nhiệm bảo hiểm phát sinh khi có một trong những trường hợp sau đây:

   - Hợp đồng bảo hiểm đã được giao kết và bên mua bảo hiểm đã đóng đủ phí bảo hiểm.

   - Hợp đồng bảo hiểm đã được giao kết, trong đó có thỏa thuận giữa doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm về việc bên mua bảo hiểm nợ phí bảo hiểm.

   - Có bằng chứng về việc hợp đồng bảo hiểm đã được giao kết và bên mua bảo hiểm đã đóng đủ phí bảo hiểm.

   Căn cứ Điều 6, Quy tắc Bảo hiểm xây dựng Ban hành kèm theo Quyết định số 33/2004/QĐ-BTC ngày 12/4/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thời hạn bảo hiểm thì trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm bắt đầu từ lúc khởi công công trình hoặc từ khi các hạng mục được bảo hiểm có tên trong hợp đồng bảo hiểm được dỡ xuống công trường, cho dù thời hạn bắt đầu bảo hiểm ghi trong hợp đồng bảo hiểm có thể khác.

   Tuy nhiên, hợp đồng bảo hiểm xây dựng chỉ thực sự có hiệu lực sau khi người được bảo hiểm đã trả phí bảo hiểm ghi trong hợp đồng bảo hiểm trừ khi có thoả thuận khác bằng văn bản...

   Theo Điều 12, Chương III Thông tư số 09/2011/TT-BTC ngày 21/1/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Thuế giá trị gia tăng, Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm quy định về việc thời điểm xác định doanh thu của doanh nghiệp bảo hiểm là thời điểm phát sinh trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm với bên mua bảo hiểm theo quy định của Luật kinh doanh bảo hiểm không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền...

   Theo điểm a, khoản 2, Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn cung ứng dịch vụ quy định về một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn, ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

   Căn cứ vào các hướng dẫn nêu trên thì ngày lập hóa đơn đối với hợp đồng bảo hiểm xây dựng là ngày hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn