Thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT thì đóng theo đối tượng nào?

Ngày hỏi:18/12/2018

Nếu một người mà thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT thì đóng như thế nào? Và mức hưởng của người đó được quy định ra sao? Văn bản nào quy định? Mong Ban biên tập tư vấn 

Hồng Hạnh (0908***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • - Những đối tượng phải tham gia BHYT:

   Theo quy định tại Khoản 6 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 thì những đối tượng phải tham gia BHYT, bao gồm:

   “Điều 12. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

   1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm:

   a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động);

   b) Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật.

   2. Nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng, bao gồm:

   a) Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

   b) Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày; người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng;

   c) Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng;

   d) Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

   3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng, bao gồm:

   a) Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội đang tại ngũ; sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ và sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân, học viên công an nhân dân, hạ sỹ quan, chiến sỹ phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; học viên cơ yếu được hưởng chế độ, chính sách theo chế độ, chính sách đối với học viên ở các trường quân đội, công an;

   b) Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước;

   c) Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước;

   d) Người có công với cách mạng, cựu chiến binh;

   đ) Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm;

   e) Trẻ em dưới 6 tuổi;

   g) Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng;

   h) Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo;

   i) Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ;

   k) Thân nhân của người có công với cách mạng, trừ các đối tượng quy định tại điểm i khoản này;

   l) Thân nhân của các đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều này;

   m) Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật;

   n) Người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam.

   4. Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, bao gồm:

   a) Người thuộc hộ gia đình cận nghèo;

   b) Học sinh, sinh viên.

   5. Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình gồm những người thuộc hộ gia đình, trừ đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này.

   6. Chính phủ quy định các đối tượng khác ngoài các đối tượng quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều này; quy định việc cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với đối tượng do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quản lý và đối tượng quy định tại điểm 1 khoản 3 Điều này; quy định lộ trình thực hiện bảo hiểm y tế, phạm vi quyền lợi, mức hưởng bảo hiểm y tế, khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, quản lý, sử dụng phần kinh phí dành cho khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, giám định bảo hiểm y tế, thanh toán, quyết toán bảo hiểm y tế đối với các đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều này.”

   - Người thuộc nhiều đối tượng nêu trên thì đóng BHYT như thế nào?

   Khoản 7 Điều 1 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 quy định:

   Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này.

   Trường hợp đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 của Luật này có thêm một hoặc nhiều hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên thì đóng bảo hiểm y tế theo hợp đồng lao động có mức tiền lương cao nhất.

   Trường hợp đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 12 của Luật này đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng bảo hiểm y tế theo thứ tự như sau: do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng, do ngân sách nhà nước đóng, do đối tượng và Ủy ban nhân dân cấp xã đóng.

   Như vậy, nếu một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng nêu trên.

   VD: người lao động vừa thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do người sử dụng lao động đóng, vừa thuộc một trong những đối tượng tham gia còn lại thì người lao động sẽ tham gia bảo hiểm y tế theo đối tượng do người lao động và người sử dụng lao động đóng.

   - Mức hưởng của người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT?

   Khoản 15 Điều 1 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 quy định:

   Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo đối tượng có quyền lợi cao nhất.

   Căn cứ theo các quy định nêu trên, nếu một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng được quy định tại Điều 12 của Luật Bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, người đó sẽ được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo đối tượng có quyền lợi cao nhất.

   Ban biên tập thông tin đến bạn!

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn