Trách nhiệm của cơ quan bưu điện liên quan đến chi trả bảo hiểm xã hội

Ngày hỏi:16/10/2017

Trách nhiệm của cơ quan bưu điện liên quan đến chi trả bảo hiểm xã hội được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi tên là Khánh My, đang sống và làm việc tại Tp.HCM. Tôi đang cần tìm hiểu các quy định liên quan đến việc quản lý, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Cho tôi hỏi: Trách nhiệm của cơ quan bưu điện liên quan đến chi trả bảo hiểm xã hội được quy định ra sao? Văn bản nào quy định về vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn.       

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Theo quy định tại Điều 19 Quy định quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp ban hành kèm Quyết định 828/QĐ-BHXH năm 2016 thì nội dung này được quy định như sau:

  1. Thực hiện chi trả chế độ BHXH theo đúng thỏa thuận đã được cam kết theo hợp đồng đã ký (mẫu số 15-CBH). Bưu điện tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn Bưu điện huyện thực hiện các nội dung theo hợp đồng mẫu số 15-CBH.

  2. Bưu điện tỉnh:

  2.1. Căn cứ biểu Tổng hợp kinh phí chi trả các chế độ BHXH hàng tháng (mẫu số 2-CBH) do BHXH tỉnh gửi đến, khi nhận được tiền, Bưu điện tỉnh thông báo bằng văn bản cho BHXH tỉnh biết; chuyển tiền cho Bưu điện huyện kịp thời để tổ chức chi trả cho người hưởng đầy đủ, đúng lịch chi trả.

  2.2. Chuyển dữ liệu các mẫu số: 2-CBH, 11-CBH, 12-CBH, 13-CBH, C72a-HD hoặc C72b-HD và C72c-HD (chi bằng tiền mặt) do BHXH tỉnh chuyển, cho Bưu điện huyện in để thực hiện chi trả.

  2.3. Thực hiện chi trả các chế độ BHXH hàng tháng cho người hưởng qua tài khoản cá nhân.

  a) Bưu điện tỉnh chuyển tiền vào tài khoản cá nhân cho người hưởng ngay sau khi nhận được Danh sách chi trả và kinh phí do BHXH tỉnh chuyển sang, chậm nhất là ngày làm việc kế tiếp.

  b) Trường hợp không chuyển được tiền vào tài khoản cá nhân của người hưởng do sai thông tin (số hiệu tài khoản, ngân hàng mở tài khoản, tên chủ tài khoản):

  - Bưu điện tỉnh liên hệ với người hưởng để thu thập lại thông tin về tài khoản cá nhân của người hưởng; thông báo bằng văn bản cho BHXH tỉnh thông tin về tài khoản cá nhân của người hưởng.

  - BHXH tỉnh căn cứ văn bản của Bưu điện tỉnh điều chỉnh thông tin về tài khoản cá nhân của người hưởng trên phần mềm; thông báo bằng văn bản cho Bưu điện tỉnh đã chấp nhận điều chỉnh thông tin về tài khoản cá nhân của người hưởng. Khi nhận được văn bản chấp nhận của BHXH tỉnh, Bưu điện tỉnh thực hiện chuyển tiền vào tài khoản cá nhân đã điều chỉnh của người hưởng.

  c) Căn cứ vào số người, số tiền chưa nhận (do sai thông tin tài khoản, không liên hệ để điều chỉnh được) cơ quan bưu điện lập mẫu số 7-CBH chuyển BHXH tỉnh khi quyết toán kèm theo mẫu số C74-HD.

  2.4. Căn cứ chứng từ thu phí phát hành thẻ lần đầu của ngân hàng để thực hiện thanh toán cho người hưởng.

  2.5. Thanh toán chi phí chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của người hưởng (nếu có) cho ngân hàng.

  2.6. Quyết toán số tiền đã chuyển vào tài khoản cá nhân của người hưởng.

  a) Sau khi chuyển tiền vào tài khoản cá nhân cho người hưởng, Giám đốc Bưu điện tỉnh ký xác nhận trên Danh sách chi trả mẫu số C72a-CBH, C72b-CBH, C72c-CBH (chi qua tài khoản cá nhân).

  b) Sau 03 ngày kể từ ngày nhận được kinh phí, lập bảng thanh toán chi trả các chế độ BHXH theo mẫu số C74-HD để quyết toán số tiền đã chi trả cho người hưởng chế độ BHXH hàng tháng qua tài khoản cá nhân, chuyển cùng Danh sách chi trả đã ký xác nhận, mẫu 7-CBH (nếu có) cho BHXH tỉnh.

  2.7. Tổng hợp số tiền chi trả các chế độ BHXH, BHTN để thanh toán chi phí chi trả.

  a) Sau khi Bưu điện các huyện chi trả xong, quyết toán với BHXH huyện theo mẫu số C74-HD gửi 01 bản cho Bưu điện tỉnh.

  b) Căn cứ vào số tiền đã chi trả các chế độ BHXH hàng tháng theo mẫu số C74-HD đã quyết toán với cơ quan BHXH, Bưu điện tỉnh lập Giấy thanh toán chi phí chi trả (mẫu số C67-HD) gửi BHXH tỉnh.

  c) Sau khi nhận được thông báo chấp nhận của BHXH tỉnh, Bưu điện tỉnh xuất Hóa đơn tài chính về số tiền chi phí chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH chuyển BHXH tỉnh để BHXH tỉnh chuyển số tiền chi phí chi trả vào tài khoản của Bưu điện tỉnh.

  3. Bưu điện huyện:

  3.1. Căn cứ vào địa bàn chi trả của từng xã, phường, thị trấn và hướng dẫn của BHXH huyện để lập Bảng đăng ký các tổ chi trả chuyển BHXH huyện. Khi có thay đổi liên quan đến tổ chi trả phải báo BHXH huyện kịp thời. Phát Phiếu lĩnh lương hưu cho người hưởng mới và người hưởng đã sử dụng hết Phiếu lĩnh lương hưu cũ.

  3.2. Tiếp nhận Thông báo (mẫu số 14-CBH) từ BHXH huyện để chuyển cho người hưởng.

  3.3. In các mẫu sau:

  a) Mẫu số 11-CBH, 12-CBH, 13-CBH để niêm yết công khai tại địa điểm chi trả.

  b) Mẫu số C72a-HD (hoặc C72c-HD), C72b-HD để thực hiện chi trả cho người hưởng.

  3.4. Thực hiện chi trả trực tiếp bằng tiền mặt cho người hưởng tại các điểm chi trả:

  a) Khi chi trả, kiểm tra Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh, hướng dẫn người hưởng ký tên vào danh sách mẫu số C72a-HD (hoặc C72c-HD), C72b-HD. Trường hợp đã lưu giữ hình ảnh người hưởng hoặc người được ủy quyền trên phần mềm thì không cần yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh, thực hiện đối chiếu hình ảnh với người hưởng hoặc người được ủy quyền, nếu đúng thì chi trả.

  b) Cán bộ chi trả ghi số tiền đã chi cho người hưởng và ký tên vào Phiếu lĩnh lương hưu (mẫu số 6-CBH) gửi trả cho người hưởng giữ.

  c) Đối với trường hợp người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng là người già yếu, cô đơn, ốm đau, bệnh tật đang có mặt tại nơi cư trú, không có khả năng đi đến nhận lương hưu và trợ cấp BHXH tại điểm chi trả và cũng không có khả năng đi làm thủ tục ủy quyền cho người khác lĩnh thay thì cán bộ Bưu điện huyện phải chi trả tận nơi cư trú cho người hưởng.

  d) Đối với trường hợp người hưởng ủy quyền cho người khác lĩnh thay: Khi chi trả kiểm tra chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh của người lĩnh thay; Phiếu lĩnh lương hưu; lưu giữ mẫu số 13-HSB hoặc Hợp đồng ủy quyền trong quá trình chi trả cho đến kỳ nhận cuối, nộp cùng mẫu số C72a-HD (hoặc C72c-HD), C72b-HD cho BHXH huyện lưu.

  đ) Trường hợp người hưởng đến các điểm chi trả khác thuộc hệ thống của cơ quan bưu điện để nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, không trực tiếp ký nhận vào Danh sách chi trả thì cơ quan bưu điện thực hiện: Yêu cầu người hưởng xuất trình chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh, Phiếu lĩnh lương hưu; đối chiếu Danh sách chi trả tại điểm chi trả người hưởng đã đăng ký do cơ quan BHXH lập; chi trả cho người hưởng theo đúng số tiền trên Danh sách chi trả; yêu cầu người hưởng ký vào Giấy biên nhận số tiền đã lĩnh (mẫu số 20-CBH); nhân viên bưu điện chi trả ký xác nhận vào Phiếu lĩnh lương hưu. Chuyển mẫu số 20-CBH về nơi chi trả theo Danh sách cơ quan BHXH đã lập để quyết toán số tiền đã chi trả với cơ quan BHXH theo đúng quy định.

  e) Cơ quan bưu điện phải thực hiện chi trả xong các chế độ BHXH hàng tháng cho người hưởng trong vòng 10 ngày đầu của tháng.

  3.5. Thanh quyết toán kinh phí chi trả các chế độ BHXH hàng tháng với BHXH huyện.

  a) Hàng tháng, chậm nhất sau 3 ngày kể từ khi tổ chức chi trả xong các chế độ BHXH (sau ngày 10 hàng tháng), Bưu điện huyện lập bảng thanh toán chi trả các chế độ BHXH theo mẫu số C74-HD để quyết toán số tiền đã chi trả.

  b) Căn cứ vào số người, số tiền chưa nhận trên danh sách chi trả C72a-HD, C72b-HD, C72c-HD, Bưu điện huyện lập mẫu số 7-CBH chuyển BHXH huyện khi quyết toán kèm theo mẫu C74-HD.

  c) Chuyển các mẫu số C72a-HD (hoặc C72c-HD), C72b-HD, 31-CBH, 20-CBH có ký nhận của người lĩnh tiền cùng mẫu số C74-HD, số tiền người hưởng chưa nhận cho BHXH huyện.

  d) Thu hồi kinh phí do chi trả sai: Hàng tháng, căn cứ vào mẫu số 12-CBH, 13-CBH, các quyết định thu hồi và số tiền đã chi trả sai, thực hiện thu hồi và lập mẫu số C75-HD gửi BHXH huyện cùng với số tiền đã thu hồi. Trường hợp số tiền chi sai do lỗi của cơ quan bưu điện thì cơ quan bưu điện phải ứng tiền để hoàn trả ngay cho quỹ BHXH sau 02 ngày kể từ ngày nhận được mẫu số 12-CBH, 13-CBH, các quyết định thu hồi số tiền chi trả sai.

  4. Ngoài chi phí chi trả do cơ quan BHXH chi trả theo hợp đồng đã ký, cơ quan bưu điện không được thu bất kỳ một khoản phí nào của người hưởng.

  Trên đây là nội dung tư vấn về trách nhiệm của cơ quan bưu điện liên quan đến chi trả bảo hiểm xã hội. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Quyết định 828/QĐ-BHXH năm 2016.

  Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn