Trình tự, thủ tục thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức, NLĐ thuộc hệ thống BHXH VN đã có thông báo nghỉ hưu

Ngày hỏi:27/03/2019

Trình tự, thủ tục thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức, NLĐ thuộc hệ thống BHXH VN đã có thông báo nghỉ hưu được quy định như thế nào? Tôi có thể tham khảo vấn đề này ở đâu?

Hoàng Tuyền (tuyen***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trình tự, thủ tục thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc hệ thống BHXH VN đã có thông báo nghỉ hưu được quy định tại Điều 18 Quy chế nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với công, viên chức và người lao động thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 1377/QĐ-BHXH năm 2013 như sau:

   1. Đối với Bảo hiểm xã hội tỉnh:

   Khi công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý có thông báo nghỉ hưu đủ điều kiện, tiêu chuẩn nâng bậc lương trước thời hạn theo quy định:

   a) Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh trao đổi với cấp ủy và Ban Chấp hành công đoàn cùng cấp về việc đề nghị xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với người có thông báo nghỉ hưu (lập thành biên bản).

   b) Niêm yết công khai danh sách người dự kiến được nâng bậc lương trước thời hạn tại nơi công chức, viên chức, người lao động làm việc và giải quyết những vướng mắc của công chức, viên chức và người lao động trong việc thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn (nếu có). Thời gian niêm yết danh sách trong vòng 10 ngày làm việc.

   c) Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh lập Tờ trình kèm theo hồ sơ gửi Tổng Giám đốc (qua Ban Tổ chức cán bộ) đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền Tổng Giám đốc. Hồ sơ đề nghị gồm có: danh sách đề nghị có ý kiến của cấp ủy, công đoàn cùng cấp; bản sao quyết định lương gần nhất và bản sao thông báo nghỉ hưu.

   d) Ban Tổ chức cán bộ tổng hợp, thẩm định, trình Tổng Giám đốc xem xét, ra quyết định hoặc có văn bản trao đổi ý kiến với Bộ Nội vụ (đối với các trường hợp xếp lương ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương) kèm theo hồ sơ gồm bản sao quyết định lương gần nhất và bản sao thông báo nghỉ hưu. Sau khi có văn bản thống nhất ý kiến của Bộ Nội vụ, Tổng Giám đốc ra quyết định.

   đ) Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh ra quyết định nâng bậc lương trước thời hạn đối với các trường hợp được phân cấp và gửi về Bảo hiểm xã hội Việt Nam (qua Ban Tổ chức cán bộ) để báo cáo.

   2. Đối với đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

   Thực hiện trình tự, thủ tục như quy định đối với Bảo hiểm xã hội tỉnh quy định tại Khoản 1 Điều này.

   3. Đối với tổ chức giúp việc Tổng Giám đốc và đơn vị trực thuộc khác:

   Khi công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý có thông báo nghỉ hưu đủ điều kiện, tiêu chuẩn nâng bậc lương trước thời hạn theo quy định:

   a) Thủ trưởng đơn vị trao đổi với cấp ủy và Ban Chấp hành công đoàn cùng cấp về việc đề nghị xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với người có thông báo nghỉ hưu (lập thành biên bản).

   b) Niêm yết công khai danh sách người dự kiến được nâng bậc lương trước thời hạn tại đơn vị và giải quyết những vướng mắc của công chức, viên chức và người lao động trong việc thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn (nếu có). Thời gian niêm yết danh sách trong vòng 10 ngày làm việc.

   c) Lập Tờ trình kèm theo hồ sơ gửi Tổng Giám đốc (qua Ban Tổ chức cán bộ). Hồ sơ đề nghị gồm có: Tờ trình của Thủ trưởng đơn vị; danh sách đề nghị có ý kiến của cấp ủy, công đoàn cùng cấp; bản sao quyết định lương gần nhất và bản sao thông báo nghỉ hưu.

   d) Trên cơ sở kết quả thẩm định:

   - Ban Tổ chức cán bộ trình Tổng Giám đốc xem xét, ra quyết định hoặc có văn bản trao đổi ý kiến với Bộ Nội vụ (đối với các trường hợp xếp lương ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương) kèm theo hồ sơ gồm bản sao quyết định lương gần nhất và bản sao thông báo nghỉ hưu. Sau khi có văn bản thống nhất ý kiến của Bộ Nội vụ, Tổng Giám đốc ra quyết định.

   - Trưởng Ban Tổ chức cán bộ ra quyết định nâng bậc lương trước thời hạn đối với các trường hợp được phân cấp.

   Trên đây là nội dung quy định về trình tự, thủ tục thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc hệ thống BHXH VN đã có thông báo nghỉ hưu. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 1377/QĐ-BHXH năm 2013.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn