Về sử dụng các khoản thu của đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày hỏi:28/04/2014

Ông Trịnh Sơn Lâm công tác tại một đơn vị sự nghiệp có thu, hỏi: Hiện cơ quan tôi làm đại lý bán bảo hiểm cho công ty bảo hiểm Bảo Việt, hàng tháng được trích lại tiền hoa hồng bán bảo hiểm. Vậy, số tiền hoa hồng này được nộp vào quỹ Công đoàn hay nộp vào ngân sách của cơ quan và quản lý, sử dụng cho hoạt động thực hiện nhiệm vụ của cơ quan?

  Nội dung này được Bộ Tài chính tư vấn như sau:

  • Khoản 2, Điều 86 Luật Kinh doanh bảo hiểm quy định tổ chức làm đại lý bảo hiểm phải có đủ các điều kiện:

   - Tổ chức hoạt động đại lý bảo hiểm là tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp.

   - Nhân viên trong tổ chức đại lý trực tiếp thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm phải đáp ứng các điều kiện: Là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam; Từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; Có chứng chỉ đào tạo đại lý bảo hiểm do doanh nghiệp bảo hiểm hoặc Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam cấp.

   Căn cứ quy định trên, đơn vị sự nghiệp cũng được làm đại lý bảo hiểm dưới hình thức đại lý tổ chức cho doanh nghiệp bảo hiểm, nếu không trái với chức năng, nhiệm vụ được giao.

   Theo điểm 6, Điều 31 Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập thì, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác hạch toán kế toán, thống kê, quản lý tài sản theo đúng quy định của pháp luật, phản ánh đầy đủ, kịp thời toàn bộ các khoản thu, chi của đơn vị trong sổ sách kế toán.

   Do đó, đơn vị có đủ điều kiện làm đại lý bảo hiểm và có nguồn thu là hoa hồng bán bảo hiểm theo quy định thì phải phản ánh khoản thu tiền hoa hồng được hưởng đó vào sổ sách kế toán.

   Hàng năm, sau khi trang trải các khoản chi phí, nộp thuế và các khoản nộp khác theo quy định; phần kinh phí tiết kiệm chi, chênh lệch thu lớn hơn chi (nếu có); đơn vị được sử dụng theo quy định tại Nghi định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Đơn vị sự nghiệp công lập
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn