Ban quản lý khu công nghệ cao có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất không?

Ngày hỏi:29/07/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi, thì theo quy định của pháp luật hiện hành Ban quản lý khu công nghệ cao có thẩm quyền giao đất, cho thuê đât không? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Ban quản lý khu công nghệ cao có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất không?
   (ảnh minh họa)
  • Tại Khoản 37 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, trách nhiệm quản lý đất đai của Ban Quản lý khu công nghệ cao, có quy định:

   a) Phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

   b) Trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu tiền thuê đất; quyết định mức miễn, giảm tiền thuê đất đối với từng dự án;

   c) Thu hồi đất đã cho thuê, đã giao lại đối với trường hợp người sử dụng đất có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai quy định tại các điểm a, b, c, d, e, g và i khoản 1 Điều 64 của Luật đất đai; người sử dụng đất chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật hoặc tự nguyện trả lại đất theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 65 của Luật đất đai. Việc xử lý tiền thuê đất, tài sản gắn liền với đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại thực hiện như đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

   d) Quản lý quỹ đất đã thu hồi đối với các trường hợp quy định tại điểm c khoản này;

   đ) Quyết định giao lại đất không thu tiền sử dụng đất đối với người sử dụng đất trong khu công nghệ cao thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 54 của Luật đất đai; quyết định gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn giao lại đất, cho thuê đất phù hợp với thời hạn của dự án đầu tư;

   e) Quy định trình tự, thủ tục hành chính về đất đai tại khu công nghệ cao;

   g) Gửi quyết định giao lại đất, cho thuê đất, gia hạn sử dụng đất, trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính khu đất đến Văn phòng đăng ký đất đai để đăng ký vào hồ sơ địa chính, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai và trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

   => Như vậy, theo quy định trên thì Ban quản lý khu công nghệ cao có thẩm quyền giao đất và cho thuê đất đối phù hợp với các dự án đầu từ trong khu công nghệ cao bạn nhé.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Giao đất
  Cho thuê đất
  Quyền cho thuê đất
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn