Biên bản giao đất trên thực địa được lập căn cứ vào đâu?

Ngày hỏi:26/04/2021

Cho tôi hỏi về thủ tục giao đất có thu tiền sử dụng đất. Không rõ biên bản giao đất tại thực địa được lập căn cứ vào đâu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 8 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ giao đất trên thực địa như sau:

   Hồ sơ giao đất trên thực địa gồm:

   1. Biên bản giao đất trên thực địa theo Mẫu số 06 ban hành kèm theo Thông tư này;

   2. Biên bản giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (nếu có).

   Dẫn chiếu đến Mẫu số 06 Biên bản giao đất trên thực địa có nội dung như sau:

   Mẫu số 06. Biên bản giao đất trên thực địa

   (Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Đc lập - Tự do - Hạnh phúc
   -----------------------

   BIÊN BẢN GIAO ĐẤT TRÊN THỰC ĐỊA

   Thực hiện Quyết định số ……………..ngày ......tháng.....năm của Ủy ban nhân dân..........về việc giao đất/thuê đất, hôm nay ngày ..... , tại .........., thành phần gồm:

   I. Đại diện cơ quan tài nguyên và môi trường:

   ………………………………………………………………….

   II. Đại diện Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn....

   ……………………………………………………………………….

   III. Bên được nhận đất trên thực địa:

   ……………………………………………………………………..

   IV. Các bên tiến hành giao đất, cụ thể như sau:

   1. Giao nhận thửa đất số……tờ bản đồ số…………tại ………………cho (tên người sử dụng đất) để sử dụng vào mục đích …………...

   2. Giao nhận đất theo các mốc giới, ranh giới thửa đất, diện tích...m2 trên thực địa xác định theo tờ trích lục bản đồ địa chính (hoặc tờ trích đo địa chính) số…., tỷ lệ… do ... …….. lập ngày …tháng…năm….và đã được ... thẩm định, gồm:

   ………………………………………………………………………….;

   3- Biên bản lập hồi.... giờ... phút cùng ngày, đã đọc cho các bên tham dự cùng nghe, nhất trí thông qua ký tên dưới đây.

   Biên bản này lập thành ... bản có giá trị như nhau, gửi ...................../.

   ĐẠI DIỆN CQTNMT

   (ký, ghi họ tên, đóng dấu)

   ĐẠI DIỆN UBND ……

   (ký, ghi họ tên, đóng dấu)

   BÊN NHẬN ĐẤT

   (ký, ghi họ tên, đóng dấu- nếu có)

   => Theo quy định nêu trên, việc tiến hành giao đất trên thực địa (lập biên bản bàn giao đất trên thực địa) căn cứ vào Quyết định giao đất của UBND.
   Trân trọng!

  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn