Chuyển đất lúa sang đất sản xuất kinh doanh phải thuê đất?

Ngày hỏi:30/10/2015
Gia đình tôi muốn chuyển mục đích sử dụng từ đất lúa sang đất sản xuất kinh doanh (đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép) thì có phải chuyển sang hình thức thuê đất không? (Nguyễn Thị Nụ - Lạng Sơn)

  Nội dung này được Luật gia Nguyễn Tùng Hoa - Công ty Luật TNHH Everest tư vấn như sau:

  • Luật gia Nguyễn Tùng Hoa - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

   Chúng tôi trích đẫn một số quy định của pháp luật để chị tham khảo, như sau:

   Luật Đất đai năm 2013 quy định:

   - Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm: "Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp” (điểm g khoản 1 Điều 57)

   “Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều này thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng” (khoản 2 Điều 57)

   Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

   Khi chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại các Điểm d, đ, g Khoản 1 Điều 57 của Luật Đất đai thì người sử dụng đất phải nộp tiền thuê đất theo quy định sau: "b) Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất giữa các loại đất quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai có cùng hình thức sử dụng đất là thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thì nộp tiền thuê đất bằng mức chênh lệch giữa tiền thuê đất của loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng đất và tiền thuê đất của loại đất trước khi chuyển mục đích sử dụng đất tương ứng với thời gian sử dụng đất còn lại; trường hợp có cùng hình thức sử dụng đất là thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thì khi chuyển mục đích sử dụng đất phải nộp tiền thuê đất của loại đất sau khi chuyển mục đích theo quy định tại Nghị định này” (điểm b khoản 1, Điều 17)

   Như vậy, khi đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng từ đất lúa sang đất sản xuất kinh doanh, thì chị phải chuyển sang hình thức thuê đất theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 17 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP.


  Nguồn:

  CÔNG TY LUẬT TNHH EVEREST
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn