Diện tích đất chênh lệch với thực tế, chỉnh lý như thế nào?

Tôi có nhận chuyển nhượng diện tích đất nông nghiệp để sản xuất nông nghiệp, nguyên thửa, đã được cấp sổ đỏ, hiện tại không có tranh chấp mốc giới. Diện tích sử dụng 100m2, nay xác định lại diện tích theo hiện trạng là: 150m2, tăng do bờ dào trước đây trồng cây dứa để bảo vệ hoa màu. Nay tôi muốn chỉnh lý để được công nhận thêm 50m2 có được không, thủ tục chỉnh lý như thể nào?

  Nội dung này được Cục trợ giúp pháp lý tư vấn như sau:

  • Tại khoản 2 Điều 18 Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ và Khoản 6 Điều 29 Nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 quy định việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận) trong trường hợp có sự chênh lệch giữa số liệu diện tích đo đạc thực tế với số liệu diện tích đã ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất (QSDĐ). Trường hợp số liệu đo đạc thực tế theo đúng quy phạm kỹ thuật về đo đạc địa chính mà diện tích thửa đất lớn hơn diện tích đã ghi trên giấy tờ về QSDĐ thì giải quyết theo quy định sau:

   - Trường hợp ranh giới thửa đất hiện nay không thay đổi so với thời điểm có giấy tờ về QSDĐ, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề mà diện tích đo đạc thực tế khi cấp Giấy chứng nhận nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về QSDĐ thì Giấy chứng nhận được cấp theo diện tích đo đạc thực tế; người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích nhiều hơn so với diện tích đất ghi trên giấy tờ về QSDĐ;

   - Trường hợp ranh giới thửa đất hiện nay có thay đổi so với thời điểm có giấy tờ về QSDĐ mà diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về QSDĐ nay được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận diện tích nhiều hơn là do khai hoang hoặc nhận chuyển quyền của người sử dụng đất trước đó, đất đã được sử dụng ổn định và không có tranh chấp thì Giấy chứng nhận được cấp cho toàn bộ diện tích đo đạc thực tế của thửa đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với phần diện tích chênh lệch theo quy định của pháp luật về đất đai;

   - Trường hợp ranh giới thửa đất hiện nay có thay đổi so với thời điểm có giấy tờ về QSDĐ mà diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về QSDĐ nay được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận diện tích nhiều hơn là do lấn, chiếm thì xử lý theo quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 14 hoặc khoản 2 Điều 15 Nghị định 84/2007/NĐ-CP.

   Về việc bạn hỏi, áp dụng các quy định nêu trên thì:

   - Nếu ranh giới thửa đất của gia đình bạn hiện nay không thay đổi so với thời điểm lập hồ sơ, sổ sách địa chính xã trước đây và không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề, mà diện tích đo đạc thực tế để cấp Giấy chứng nhận nhiều hơn diện tích ghi trên sổ địa chính xã thì Giấy chứng nhận được cấp theo diện tích đo đạc thực tế và gia đình bạn không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích nhiều hơn.

   - Nếu ranh giới thửa đất hiện nay của gia đình bạn có thay đổi so với thời điểm lập hồ sơ, sổ sách địa chính xã trước đây mà diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên sổ địa chính xã, nay được UBND xã nơi có đất xác nhận diện tích nhiều hơn là do khai hoang hoặc nhận chuyển quyền của người sử dụng đất trước đó, đất đã được sử dụng ổn định và không có tranh chấp thì Giấy chứng nhận được cấp cho toàn bộ diện tích đo đạc thực tế của thửa đất và gia đình bạn phải thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với phần diện tích chênh lệch.

   - Nếu ranh giới thửa đất hiện nay của gia đình bạn có thay đổi so với thời điểm lập hồ sơ, sổ sách địa chính xã trước đây mà diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên sổ địa chính xã, nay được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận diện tích nhiều hơn là do lấn, chiếm thì có thể được xử lý bằng 2 hình thức sau: phần diện tích chênh lệch phù hợp với quy hoạch tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận thì được cấp Giấy chứng nhận và phải nộp tiền sử dụng đất phần chênh lệch; hoặc phần diện tích chênh lệch không có tranh chấp nhưng không phù hợp với quy hoạch thì không được cấp Giấy chứng nhận nhưng được tạm thời sử dụng đất theo hiện trạng.

   Căn cứ điều 38 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP thi hành Luật Đất đai thì trường hợp có biến động về đất đai người sử dụng đất phải đăng ký với cơ quan có thẩm quyền. Đăng ký biến động về sử dụng đất được thực hiện đối với người sử dụng thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà có thay đổi về việc sử dụng đất trong các trường hợp sau:

   a) Người sử dụng đất thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất;

   b) Người sử dụng đất được phép đổi tên;

   c) Có thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích thửa đất;

   d) Chuyển mục đích sử dụng đất…

   Theo khoản 1 Điều 23 Nghị định 88/2009/NĐ-CP quy định về cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp trong trường hợp do đo đạc lại như sau:

   - Nộp đơn đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận kèm theo Giấy chứng nhận đã cấp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận;

   - Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền để cấp Giấy chứng nhận; trao Giấy chứng nhận cho người đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận.


  Nguồn:

  CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn