Định mức công tác chuẩn bị và thực hiện kiểm kê đất đai cấp tỉnh năm 2019

Ngày hỏi:03/09/2019

Tôi đang làm bên sở tài nguyên môi trường, sắp tới sẽ có đợt kiểm kê đất đai, cho hỏi năm 2019 thì định mức công tác chuẩn bị và thực hiện kiểm kê đất đai cấp tỉnh được quy định như thế nào? Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Mục III Chương II Phần II Thông tư 13/2019/TT-BTNMT có hiệu lực ngày 23/9/2019 quy định định mức công tác chuẩn bị và thực hiện kiểm kê đất đai cấp tỉnh như sau:

   Bảng 9

   STT

   Nội dung công việc

   ĐVT

   Định biên

   Định mức
   Công nhóm /tỉnh

   1

   Công tác chuẩn bị

   1.1

   Chuẩn bị thiết bị kỹ thuật, tài chính theo quy định và tổ chức tập huấn cho các cấp xã, huyện

   Bộ/tỉnh

   1KS3

   5,00

   1.2

   Thu thập, đánh giá, lựa chọn các tài liệu đất đai phục vụ công tác KKĐĐ

   1.2.1

   Thu thập tài liệu đất đai phục vụ công tác KKĐĐ

   Bộ/tỉnh

   2KS3

   3,00

   1.2.2

   Đánh giá khả năng sử dụng, lựa chọn tài liệu, bản đồ thu thập để sử dụng cho kiểm kê

   Bộ/tỉnh

   2KS3

   3,00

   1.3

   Chuẩn bị bản đồ, dữ liệu dạng số và xử lý tổng hợp nội dung để phục vụ cho điều tra, kiểm kê theo quy định

   1.3.1

   Chuẩn bị bản đồ, dữ liệu dạng số đối với trường hợp quy định tại các điểm b, c và d khoản 3 Điều 17 của Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT để phục vụ cho điều tra kiểm kê, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất ở cấp xã theo phương án được duyệt

   Bộ/tỉnh

   1KS3

   7,00

   1.3.2

   Trường hợp sử dụng bản đồ, dữ liệu quy định tại điểm d khoản 3 Điều 17 của Thông tư số 27/2018/TT- BTNMT thì thực hiện việc xử lý tổng hợp nội dung theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 17 của Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT

   1.3.2.1

   Trường hợp sử dụng bình đồ ảnh phục vụ điều tra kiểm kê thì thực hiện điều vẽ nội nghiệp đối với những đường ranh giới khoanh đất và đối tượng hình tuyến rõ nét để cập nhật, chỉnh lý lên bản đồ kiểm kê kỳ trước

   Bộ/xã

   1KS3

   2,00

   1.3.2.2

   Trường hợp sử dụng cơ sở nền địa lý quốc gia, bản đồ địa hình mới thành lập thì thực hiện rà soát xác định nội dung thay đổi để chỉnh lý, bổ sung vào bản đồ KKĐĐ kỳ trước để phục vụ điều tra, kiểm kê

   Bộ/xã

   1KS3

   2,00

   1.4

   Rà soát, tổng hợp các thửa đất có biến động về hình thể, loại đất, loại đối tượng sử dụng và đối tượng quản lý đất liên quan với các tổ chức đã thực hiện xong thủ tục hành chính về đất đai gửi UBND cấp xã để thực hiện KKĐĐ (trừ các đơn vị cấp xã đã sử dụng CSDL đất đai)

   Thửa/tỉnh

   1KS3

   12,00

   1.5

   Rà soát phạm vi địa giới hành chính cấp tỉnh để xác định trường hợp đường địa giới hành chính đang có tranh chấp hoặc không thống nhất giữa hồ sơ địa giới với thực địa và làm việc với UBND các tỉnh có liên quan để thống nhất xác định phạm vi, trách nhiệm kiểm kê của từng bên (nếu có)

   Bộ/tỉnh

   2KS3

   5,00

   2

   Thực hiện việc KKĐĐ cấp tỉnh

   2.1

   Phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trong việc kiểm kê đất quốc phòng, đất an ninh

   2.1.1

   Rà soát xác định các điểm không thống nhất giữa kết quả kiểm kê đất quốc phòng, đất an ninh của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an với hồ sơ đất đai và kết quả điều tra kiểm kê của địa phương

   Bộ/tỉnh

   1KS3

   2,00

   2.1.2

   Kiểm đếm thực tế, xử lý thống nhất số liệu kết quả kiểm kê đất quốc phòng, đất an ninh chuyển cho UBND cấp xã tổng hợp

   Bộ/tỉnh

   2KS3

   10,00

   2.2

   Tiếp nhận và kiểm đếm hồ sơ kết quả KKĐĐ của cấp huyện giao nộp

   2.2.1

   Tiếp nhận hồ sơ kết quả KKĐĐ của cấp huyện

   Bộ/tỉnh

   2KS2

   5,00

   2.2.2

   Kiểm đếm hồ sơ kết quả KKĐĐ của cấp huyện

   Bộ/tỉnh

   2KS3

   15,00

   2.2.3

   Hướng dẫn cấp huyện chỉnh sửa, hoàn thiện số liệu, báo cáo kết quả KKĐĐ, bản đồ hiện trạng sử dụng đất

   Bộ/tỉnh

   2KS3

   10,00

   2.3

   Tổng hợp số liệu hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh

   2.3.1

   Rà soát, xử lý số liệu của cấp huyện đối với các khu vực tranh chấp, chồng, hở địa giới hành chính

   Bộ/tỉnh

   2KS3

   10,00

   2.3.2

   Tổng hợp số liệu vào các biểu KKĐĐ cấp tỉnh

   Bộ/tỉnh

   1KS3

   5,00

   2.4

   Phân tích, đánh giá hiện trạng sử dụng đất, biến động đất đai và tình hình quản lý, sử dụng đất

   2.4.1

   Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất

   Bộ/tỉnh

   2KS3

   10,00

   2.4.2

   Phân tích, đánh giá biến động sử dụng đất đai qua các thời kỳ 05 năm, 10 năm

   Bộ/tỉnh

   2KS3

   15,00

   2.4.3

   Xây dựng báo cáo thuyết minh hiện trạng sử dụng đất

   Bộ/tỉnh

   2KS3

   6,00

   2.4.4

   Đánh giá tác động của việc quản lý và sử dụng đất đai đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

   Bộ/tỉnh

   2KS3

   6,00

   2.5

   Xây dựng báo cáo kết quả KKĐĐ cấp tỉnh

   Bộ/tỉnh

   2KS3

   10,00

   2.6

   Hoàn thiện, trình duyệt, in sao và giao nộp báo cáo kết quả KKĐĐ

   Bộ/tỉnh

   1KS3

   2,00

   Ghi chú:

   (1) Định mức tại Bảng 9 nêu trên (không bao gồm định mức các công việc tại các điểm 1.3.2.1, 1.3.2.2 và 1.4) tính cho tỉnh trung bình (có ít hơn hoặc bằng 10 đơn vị cấp huyện); khi tính định mức cho tỉnh cụ thể thì căn cứ vào số lượng đơn vị cấp huyện của tỉnh để tính theo công thức sau:

   MT = Mtbh x [1 + 0,04 x (Kslh - 10)]

   Trong đó:

   - MT là mức lao động của tỉnh cần tính;

   - Mtbh là mức lao động của tỉnh trung bình;

   - Kslh là số lượng đơn vị cấp huyện trực thuộc tỉnh.

   (2) Định mức tại điểm 1.3.2.1 Bảng 9 mới được tính cho phần nội dung công việc cập nhật, chỉnh lý đối với đường ranh giới rõ nét đã được điều vẽ trên bình đồ ảnh lên bản đồ kiểm kê kỳ trước của 1 xã. Riêng phần nội dung công việc điều vẽ nội nghiệp, thành lập bình đồ ảnh thì định mức được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 21/2015/TT-BTNMT ngày 22 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công nghệ tổng hợp đo đạc và bản đồ.

   (3) Định mức tại điểm 1.3.2.2 Bảng 9 mới được tính cho 01 xã sử dụng bản đồ địa hình hoặc cơ sở dữ liệu nền địa lý; trường hợp địa phương có nhiều xã sử dụng loại bản đồ này thì mức được tính bằng số công tại điểm 1.3.2.2 x số xã sử dụng bản đồ địa hình hoặc cơ sở dữ liệu nền địa lý.

   (4) Định mức tại điểm 1.4 Bảng 9 tính cho tỉnh có số lượng thửa biến động về hình thể, loại đất, loại đối tượng sử dụng đất và đối tượng quản lý đất có liên quan đến tổ chức sử dụng đất đã thực hiện xong thủ tục hành chính trung bình trong năm kiểm kê 300 thửa (10 huyện x 30 thửa/huyện) (khi tính mức cho một thửa đất thì mức công tại điểm 1.4 chia cho 300 thửa). Trường hợp tỉnh có mức độ biến động của năm kiểm kê lớn hơn hoặc nhỏ hơn 300 thửa thì lấy mức tính cho một thửa đất x số lượng thửa thực tế.

   Riêng kỳ kiểm kê năm 2019 thì tính theo số lượng thửa đất biến động của cả 05 năm từ 2015 đến 2019 và định mức được tính bằng mức công tại điểm 1.4 chia cho 300 thửa x số thửa biến động thực tế của 05 năm.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn