Định mức lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện năm 2019

Ngày hỏi:03/09/2019

Xin chào, cho tôi hỏi theo quy định mới được ban hành thì định mức lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện được quy định thế nào? Nhờ ban biên tập giải đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Mục II Chương II Phần II Thông tư 13/2019/TT-BTNMT có hiệu lực ngày 23/9/2019 quy định định mức lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện như sau:

   Bảng 8

   STT

   Nội dung công việc

   ĐVT

   Định biên

   Định mức (theo tỷ lệ bản đồ) Công nhóm/ĐVT

   1/5000

   1/10000

   1/25000

   1

   Lập kế hoạch biên tập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

   Bộ/huyện

   1KS4

   3,00

   4,00

   5,00

   2

   Tích hợp, tiếp biên, tổng hợp, khái quát hóa bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện từ bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã

   2.1

   Tích hợp, tiếp biên các mảnh bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã

   Bộ/huyện

   1KS4

   7,00

   9,00

   11,00

   2.2

   Tổng hợp, khái quát hóa các yếu tố nội dung bản đồ hiện trạng sử dụng đất

   Bộ/huyện

   2KS4

   35,00

   42,00

   50,00

   2.3

   Biên tập và trình bày bản đồ hiện trạng sử dụng đất

   Bộ/huyện

   1KS4

   10,00

   12,00

   14,00

   3

   Xây dựng báo cáo thuyết minh bản đồ hiện trạng sử dụng đất

   Bộ/huyện

   1KS4

   5,00

   5,00

   5,00

   4

   Hoàn chỉnh và in bản đồ hiện trạng sử dụng đất

   Bộ/huyện

   1KS3

   4,00

   4,00

   4,00

   Ghi chú: Định mức tại Bảng 8 nêu trên tính cho huyện trung bình (lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất ở các tỷ lệ 1/5000, 1/10000, 1/25000 (tương ứng với quy mô diện tích nhỏ hơn hoặc bằng 2.000 ha; bằng 7.000 ha, 20.000 ha) và có từ 15 đơn vị cấp xã trực thuộc trở xuống). Khi tính định mức cho từng huyện cụ thể thì căn cứ vào tỷ lệ bản đồ hiện trạng sử dụng đất, diện tích tự nhiên và số đơn vị cấp xã trực thuộc của huyện để tính theo công thức sau:

   MH = Mtbh x Ktlh x Ksx

   Trong đó:

   - MH là mức lao động của huyện cần tính;

   - Mtbh là mức lao động của huyện trung bình;

   - Ktlh là hệ số tỷ lệ bản đồ cấp huyện (được xác định theo Bảng a Phụ lục số II của định mức);

   - Ksx là hệ số số lượng đơn vị cấp xã trực thuộc huyện (được xác định theo Bảng b Phụ lục số II của định mức).

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT