Đòi lại đất chưa có bìa đỏ?

Ngày hỏi:08/08/2014

1. Hộ ông A có 3 mảnh đất nương - đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác NHK - tại xã B sử dụng ổn định từ năm 1980, chưa được cấp giấy CNQSDĐ nhưng đã có 2 mảnh đã được nhà nước đo đạc năm 1995 và có danh sách trong bản đồ giải thửa của xã và 1 mảnh chưa được đo đạc. Năm 1998, Hộ ông A chuyển đi tỉnh khác làm ăn, sinh sống.không thông qua chính quyền địa phương xã B, đất đai không bàn giao cho ai sử dụng 3 Mảnh nương của ông A bỏ hoang. Ông C thấy 3 mảnh nương bỏ hoang của ông A nên đã sử dụng để trồng màu từ năm 2000 đến nay. Trong quá trình sử dụng, năm 2009 ông C có bản 1 mảnh nương có danh sách trong bản đồ giải thửa của xã cho ông D. Năm 2013, ông A  về lại xã B đòi lại đất ông C đang sử dụng của gia đình. Ông A có gửi đơn ra UBND xã B yêu cầu giải quyết, vậy theo các LS thì trong trường hợp này ông A có đòi lại được đất không? 2. Ông C và ông D làm đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận QSDĐ được không? 3. Nếu ra cơ quan có thẩm quyền giải quyết thì có nên thu hồi số đất ông A đã bỏ hoang vì đã không sử dụng để ông C có cơ hội sử dụng từ năm 1998 đến nay? Rất mong các luật sư tư vấn giúp, nếu cần thêm thông tin liên quan  cho rõ ràng sự việc thì mong các luật sư cứ đặt thêm câu hỏi cho cháu ạ.

  • 1. Nếu ông A có một trong các trường hợp sử dụng đất sau đây thì có thể đòi lại được thửa đất đó:

   "Điều 100. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất

   1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:

   a) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

   b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

   c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;

   d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

   đ) Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;

   e) Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất;

   g) Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của Chính phủ.

   2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên có liên quan, nhưng đến trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật và đất đó không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

   3. Hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất theo bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án, văn bản công nhận kết quả hòa giải thành, quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; trường hợp chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện theo quy định của pháp luật.

   4. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà chưa được cấp Giấy chứng nhận thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; trường hợp chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện theo quy định của pháp luật.

   5. Cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ; đất nông nghiệp quy định tại khoản 3 Điều 131 của Luật này và đất đó không có tranh chấp, được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là đất sử dụng chung cho cộng đồng thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất."

   2. UBND sẽ không thu hồi đất của ông A giao cho ông A.

   3. Nếu đất có tranh chấp thì không đủ điều kiện cấp GCN QSD đất. Nếu ai có điều kiện theo quy định tại Điều 100 luật đất đai nêu trên sẽ được cấp GCN QSD đất.


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn