Giá đất tái định cư

Ngày hỏi:25/06/2012
Gia dình tôi co150 mét vuông đát ở, bị giải tỏa hoàn toàn.Gia dình tôi đượccấp 2 lô đất: 1.Lô đát tái định cư 95 mét vuông với giá đất tái định cư. 2.Lô đất mua thêm ( do trên 8 nhân khẩu)diện tích 65 mét vuông. Theo Điều 41. Đối tượng được xét giao đất tái định cư:- Trường hợp lô đất thu hồi có diện tích lớn hơn lô đất giao theo tiêu chuẩn tái định cư thì phần diện tích đất giao bằng với diện tích đất bị thu hồi tính theo giá đất tái định cư theo quy định tại khoản 2 Điều 42 Quy định này, phần diện tích lớn hơn diện tích đất thu hồi tính theo giá thị trường tại thời điểm giao đất và được tính cho lô đất giao thêm. Giá đất của lô mua thêm được tính gồm: -55 mét vuông(150-95) giá đất tái định cư. -10 mét vuông tính theo giá thị trường. Hỏi cách tính nói trên có đúng không?

  Nội dung này được Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa tư vấn như sau:

  • Nội dung câu hỏi thể hiện: Hộ gia đình có 150m2 đất ở, đã bị thu hồi toàn bộ và đã được Nhà nước giải quyết chính sách tái định cư gồm: được bố trí 1 lô đất tái định cư với diện tích 95m2 theo giá đất tái định cư và được giao thêm 1 lô đất tái định cư (do hộ gia đình có trên 8 nhân khẩu) với diện tích 65m2 theo giá thị trường.

   Trả lời: Theo nội dung câu hỏi thì hộ gia đình thuộc đối tượng được Nhà nước bố trí tái định cư theo quy định tại Điểm 4 Khoản 13 Điều 2 Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND ngày 06/2/2011 của UBND tỉnh Khánh Hòa, về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 101/2009/QĐ-UBND ngày 21/12/2009 của UBND tỉnh và bản Quy định ban hành kèm theo về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
   Vì toàn bộ diện tích đất ở bị thu hồi là 150m2, nhưng tổng diện tích của lô đất giao theo tiêu chuẩn và diện tích của lô đất được giao thêm là 160m2 (= 95m2 + 65m2); Như vậy, diện tích đất giao lớn hơn diện tích đất bị thu hồi là 10m2. Căn cứ Điểm b Khoản 3 Điều 42 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 101/2009/QĐ-UBND (sau đây gọi là Quyết định số 101/2009/QĐ-UBND) thì nghĩa vụ tài chính (đơn giá tính tiền sử dụng đất) phải nộp cho Nhà nước được xác định như sau:
   - Diện tích đất giao, được tính theo giá đất tái định cư quy định tại Khoản 2 Điều 42 Quyết định số 101/2009/QĐ-UBND là 150m2 (bằng với diện tích đất ở bị thu hồi).
   - Phần diện tích lớn hơn diện tích đất ở bị thu hồi là 10m2, tính theo giá thị trường tại thời điểm giao đất và được tính cho lô đất giao thêm.
   Như vậy, cách xác định đơn giá tiền sử dụng đất như câu hỏi đã nêu là đúng với quy định hiện hành.


  Nguồn:

  Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn