Hỏi về thủ tục thuê đất trong khu công nghệ cao, khu kinh tế

Ngày hỏi:17/12/2013

Tôi xin hỏi quý cơ quan có thể cung cấp cho tôi thông tin về Thủ tục thuê đất trong khu công nghệ cao, khu kinh tế đối với tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dụ án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài. 

  Nội dung này được Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Thọ tư vấn như sau:

  • Hiện nay trên địa bàn tỉnh chưa có khu công nghệ cao, khu kinh tế mà chỉ có các khu, cụm công nghiệp. Trình tự thủ tục thuê đất trong khu khu công nghệ cao, khu kinh tế được quy định tại Điều 128, Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai như sau:

   “Điều 128. Trình tự, thủ tục giao lại đất, cho thuê đất trong khu công nghệ cao, khu kinh tế

   1. Người Xin giao lại đất, thuê đất nộp hai (02) bộ hồ sơ; hồ sơ gồm có:

   a) Đơn xin giao lại đất, thuê đất;

   b) Dự án đầu tư đối với tổ chức theo quy định của pháp luật vè đầu tư;

   c) Giấy phép đầu tư, dự án đầu tư đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tỏ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật về đầu tư;

   2. Việc giao lại đất, cho thuê đất được quy định như sau:

   a) Trong thời hạn không quá chín (09) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ban quản lý khu công nghệ cao, Ban quản lý khu kinh tế có trách nhiệm xem xét; trường hợp đủ điều kiện thì làm trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính khu đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính; quyết định giao lại đất hoặc ký lại hợp đồng thuê đât; thông báo cho người sử dụng đất biết để nộp tiền sử dụng hoặc tiền thuê đất theo quy định của pháp luật ; gửi quyết định giao lại đất hoặc hợp đồng thuê đất kèm theo trích lục bản đồ địa chính hoặc bản trích đo địa chính đến cơ quan tài nguyên và môi trường thuộc Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

   b) Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định giao lại đất hoặc hợp đồng thuê đất, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trình Uỷ ban nhân dân cùng cấp ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; gửi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Ban Quản lý khu công nghệ cao, Ban Quản lý khu kinh tế;

   c) Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày người sử dụng đất thực hiện song nghĩa vụ tài chính, Ban Quản lý khu công nghệ cao, Ban Quản lý khu kinh tế có trách nhiệm bàn giao đất trên thực địa và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.”


  Nguồn:

  SỞ XÂY DỰNG TỈNH PHÚ THỌ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn