Mẫu đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Ngày hỏi:12/08/2020
Tôi đang làm hồ sơ xin cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà không biết đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như thế nào? Nhờ các bạn hỗ trợ về mẫu đơn.
 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Mẫu đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?
   (ảnh minh họa)
  • Khoản 1a Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm có:

   - Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK;

   - Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

   - Bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thay cho bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận sau khi dồn điền đổi thửa, đo đạc lập bản đồ địa chính mà Giấy chứng nhận đã cấp đang thế chấp tại tổ chức tín dụng.

   Như vậy, đơn đề cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được sử dụng theo Mẫu số 10/ĐK ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BTNMT.

   Cụ thể như sau:

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI, CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

   Kính gửi: ………………………………………………

   PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

   Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ ràng, thống nhất với giấy tờ xuất trình.

   Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số: ….. Quyển …..

   Ngày …../…../……..
   Người nhận hồ sơ
   (Ký và ghi rõ họ, tên)

   I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ

   (Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xóa, sửa chữa trên đơn)

   1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất

   1.1. Tên (viết chữ in hoa): ……………………………………………………………………………

   ……………………………………………………………………………………………………………

   1.2. Địa chỉ(1): …………………………………………………………………………………………..

   ……………………………………………………………………………………………………………

   2. Giấy chứng nhận đã cấp đề nghị được cấp lại, cấp đổi

   2.1. Số vào sổ cấp GCN: …………………………; 2.2. Số phát hành GCN: …………………….;

   2.3. Ngày cấp GCN …/…/……

   3. Lý do đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận: …………………………………………..

   …………………………………………………………………………………………………………….

   4. Thông tin thửa đất có thay đổi do đo đạc lại (kê khai theo bản đồ địa chính mới)

   Tờ bản đồ số

   Thửa đất số

   Diện tích (m2)

   Nội dung thay đổi khác

   4.1. Thông tin thửa đất theo GCN đã cấp:

   - Thửa đất số: ………………………………….;

   - Tờ bản đồ số: ………………………………...;

   - Diện tích: ……………………………….… m2

   - ………………………………………………….

   - ………………………………………………….

   4.2. Thông tin thửa đất mới thay đổi:

   - Thửa đất số: …………………………….;

   - Tờ bản đồ số: …………………………...;

   - Diện tích: ………..……….…………… m2

   - …………………………………………….

   - …………………………………………….

   5. Thông tin tài sản gắn liền với đất đã cấp GCN có thay đổi (kê khai theo thông tin đã thay đổi - nếu có)

   Loại tài sản

   Nội dung thay đổi

   5.1. Thông tin trên GCN đã cấp:

   - Loại tài sản: ………………………………….;

   - Diện tích XD (chiếm đất): ………………… m2;

   - ………………………………………………….

   ………………………………………………….

   ………………………………………………….

   5.2. Thông tin có thay đổi:

   - Loại tài sản: ……………………………….;

   - Diện tích XD (chiếm đất): …………… m2;

   - …………………………………………….

   ……………………………………………….

   ……………………………………………….

   6. Những giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo

   - Giấy chứng nhận đã cấp;

   ……………………………………………………………………………………………………………

   ……………………………………………………………………………………………………………

   ……………………………………………………………………………………………………………

   ……………………………………………………………………………………………………………

   Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

   …………., ngày .... tháng ... năm ……

   Người viết đơn

   (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

   II. XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

   (Đối với trường hợp cấp đổi GCN do đo vẽ lại bản đồ địa chính)

   Sự thay đổi đường ranh giới thửa đất kể từ khi cấp GCN đến nay: ………………………………

   …………………………………………………………………………………………………………….

   Ngày …… tháng …… năm ……
   Công chức địa chính
   (Ký, ghi rõ họ, tên)

   Ngày …… tháng …… năm ……
   TM. Ủy ban nhân dân
   Chủ tịch
   (Ký tên, đóng dấu)

   III. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

   ……………………………………………………………………………………………………………

   ……………………………………………………………………………………………………………

   ……………………………………………………………………………………………………………

   ……………………………………………………………………………………………………………

   (Nêu rõ kết quả kiểm tra hồ sơ và ý kiến đồng ý hay không đồng ý với đề nghị cấp đổi, cấp lại GCN; lý do).

   Ngày …… tháng …… năm ……
   Người kiểm tra
   (Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)

   Ngày …… tháng …… năm ……
   Giám đốc
   (Ký tên, đóng dấu)

   (1) Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp, trường hợp có thay đổi tên thì ghi cả thông tin trước và sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi kèm theo.

   Trên đây là mẫu đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn