Mẫu đơn đề nghị thuê nhà ở sinh viên thuộc sở hữu nhà nước

Ngày hỏi:02/12/2019

Em đủ điều kiện để thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước, em đang cần mẫu đơn nộp cho trường để đề nghị thuê nhà ở. Nhờ anh chị hỗ trợ giúp em. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 2 Điều 18 Thông tư 19/2016/TT-BXD quy định sinh viên có nhu cầu thuê nhà ở nộp đơn đề nghị thuê nhà theo mẫu hướng dẫn tham khảo tại phụ lục số 10 ban hành kèm theo Thông tư này, kèm theo bản sao giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có) theo một trong các hình thức sau đây:

   - Nộp tại cơ sở giáo dục, đào tạo đang theo học; cơ sở giáo dục, đào tạo có trách nhiệm tiếp nhận đơn, kiểm tra, lập danh sách sinh viên và gửi cho đơn vị quản lý vận hành nhà ở sinh viên xem xét, quyết định.

   - Nộp tại đơn vị quản lý vận hành nhà ở sinh viên sau khi có xác nhận của cơ sở giáo dục, đào tạo để được xem xét, quyết định.

   Theo đó mẫu tại phụ lục số 10 như sau:

   PHỤ LỤC SỐ 10

   MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ THUÊ NHÀ Ở SINH VIÊN
   (Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng)

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   ---------------

   ĐƠN ĐĂNG KÝ THUÊ NHÀ Ở SINH VIÊN

   Kính gửi22: …………………………………………..

   Họ và tên người đăng ký: ............................................................................................

   Số thẻ sinh viên hoặc CMND hoặc hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân

   số ........................................cấp ngày ........../........./.........tại .....................................

   Hiện Tôi đang học tập tại cơ sở đào tạo: .....................................................................

   Địa chỉ của cơ sở đào tạo: ..........................................................................................

   Niên khóa học: ............................................................................................................

   Tôi làm đơn này đề nghị23: ...........xét duyệt cho Tôi được thuê nhà ở tại .......................

   trong thời gian ............................................................................................................

   Tôi xin cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai./.

   ………., ngày ……. tháng ……. năm …….
   Người viết đơn
   (ký và ghi rõ họ tên)

   Xác nhận của Thủ trưởng cơ sở đào tạo của người đề nghị
   (ký tên, đóng dấu)


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn