Phải có những loại giấy tờ gì thì hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất mới được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Ngày hỏi:24/03/2016

Phải có những loại giấy tờ gì thì hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất mới được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSDĐ), quyền sở hữu nhà ở (QSHNƠ) và tài sản khác gắn liền với đất?

  Nội dung này được Báo Bình Dương tư vấn như sau:

  • Theo Điều 100, Luật Đất đai năm 2013 thì việc cấp GCN QSDĐ, QSHNƠ và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất (SDĐ) có giấy tờ về QSDĐ được quy định như sau:

   1. Hộ gia đình, cá nhân đang SDĐ ổn định mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp GCN QSDĐ, QSDNƠ và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất: Những giấy tờ về QSDĐ trước ngày 15-10-1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; GCN QSDĐ tạm thời được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính trước ngày 15-10-1993; giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho QSDĐ hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất; giấy tờ chuyển nhượng QSDĐ, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15-10-1993 được UBND cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15-10- 1993; giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo quy định của pháp luật; giấy tờ về QSDĐ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người SDĐ; các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15-10-1993 theo quy định của Chính phủ.

   2. Hộ gia đình, cá nhân đang SDĐ có một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1, Điều 100, Luật Đất đai (2013) mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển QSĐĐ có chữ ký của các bên có liên quan, nhưng đến trước ngày Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành chưa thực hiện thủ tục chuyển QSDĐ theo quy định của pháp luật và đất đó không có tranh chấp thì được cấp GCN QSDĐ, QSHNƠ và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền SDĐ.

   3. Hộ gia đình, cá nhân được SDĐ theo bản án hoặc quyết định của Tòa án Nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án, văn bản công nhận kết quả hòa giải thành, quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành thì được cấp GCN QSDĐ, QSHNƠ và tài sản khác gắn liền với đất; trường hợp chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện theo quy định của pháp luật.

   4. Hộ gia đình, cá nhân đang SDĐ được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ ngày 15-10-1993 đến Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành mà chưa được cấp GCN QSDĐ thì được cấp GCN QSDĐ, QSHNƠ và tài sản khác gắn liền với đất; trường hợp chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện theo quy định của pháp luật.

   5. Cộng đồng dân cư đang SDĐ có công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ; đất nông nghiệp quy định tại khoản 3, Điều 131, Luật Đất đai năm 2013 và đất đó không có tranh chấp, được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận là đất sử dụng chung cho cộng đồng thì được cấp GCN QSDĐ, QSHNƠ và tài sản khác gắn liền với đất.


  Nguồn:

  Báo Bình Dương Online
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn