Quy định về chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

Đề nghị quý báo cho biết việc chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Hà Nội được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Luật sư Trần Anh Dũng - Công ty luật Đại Phúc, Hà Nội tư vấn như sau:

  • - Việc chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Hà Nội được quy định tại Điều 12, Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội (Ban hành kèm

   theo Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 24-4-2013 của UBND TP Hà Nội, có hiệu lực thi hành từ ngày 4-5-2013) như sau:

   1. Việc chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất chỉ thực hiện đối với thửa đất thuộc trường hợp được chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

   2. Các loại tài sản gắn liền với đất được chứng nhận quyền sở hữu gồm: Nhà ở, công trình xây dựng, cây lâu năm, rừng sản xuất là rừng trồng.

   3. Tài sản gắn liền với đất thể hiện trên Giấy chứng nhận là tài sản thuộc quyền sở hữu của người đề nghị được cấp Giấy chứng nhận và đã hình thành trên thực

   tế tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận,

   trừ trường hợp quy định tại khoản 4

   điều này.

   4. Các loại tài sản gắn liền với đất không được thể hiện trên Giấy chứng nhận:

   a) Nhà ở, công trình xây dựng tạm thời, các công trình phụ trợ ngoài phạm vi công trình chính (như: lán trại, nhà để xe, nhà bếp, nhà vệ sinh) làm bằng các vật liệu tạm thời (tranh, tre, nứa, lá, đất) và các công trình phụ trợ khác (như: Giếng nước, bể nước, sân, tường rào, cột điện, hệ thống cấp, thoát nước sinh hoạt, đường nội bộ).

   b) Tài sản gắn liền với đất đã có quyết định hoặc thông báo giải tỏa, phá dỡ hoặc đã có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

   c) Nhà ở, công trình xây dựng sau thời điểm công bố cấm xây dựng hoặc thời điểm công bố quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng mà không phù hợp với quy hoạch tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận; lấn, chiếm mốc giới bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật, đê điều, di tích lịch sử, văn hóa đã được xếp hạng.

   d) Tài sản gắn liền với đất mà thửa đất có tài sản đó không thuộc trường hợp được chứng nhận quyền sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai.

   đ) Tài sản thuộc sở hữu nhà nước.

   e) Tài sản gắn liền với đất không thuộc trường hợp được chứng nhận quyền sở hữu theo quy định tại quy định này.

   g) Tài sản gắn liền với đất đang có tranh chấp, khiếu nại mà chưa có quyết định giải quyết có hiệu lực pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

   Về hồ sơ, trình tự thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được quy định chi tiết tại Điều 32 của quy định nêu trên.


  Nguồn:

  Theo ViệtBáo
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Quyền sở hữu tài sản
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn