Quy định về thực hiện điều tra thu thập thông tin khi kiểm kê đất đai chuyên đề tại địa phương năm 2019

Ngày hỏi:04/09/2019

Được biết Bộ TNMT mới ban hành quy định về kiểm kê đất đai, anh chị cho hỏi theo quy định này thì việc thực hiện điều tra thu thập thông tin khi kiểm kê đất đai chuyên đề tại địa phương được quy định cụ thể thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Mục I Chương III Phần II Thông tư 13/2019/TT-BTNMT có hiệu lực ngày 23/9/2019 quy định việc thực hiện điều tra thu thập thông tin khi kiểm kê đất đai chuyên đề tại địa phương như sau:

   * Phương pháp điều tra trực tiếp

   + Tổng hợp thông tin pháp lý về tình hình quản lý, sử dụng đất đối với từng đối tượng kiểm kê từ hồ sơ đất đai hiện có (CSDL đất đai hoặc hồ sơ địa chính dạng giấy hoặc hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai và bản đồ KKĐĐ định kỳ).

   + Đo đạc chỉnh lý bản đồ, trích đo sơ đồ thửa đất hiện có của đối tượng kiểm kê cho phù hợp thực tế sử dụng đất theo mục tiêu, yêu cầu, phương pháp đặt ra đối với chuyên đề cần kiểm kê theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền (nếu có):

   - Trường hợp đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất.

   - Trường hợp trích đo, chỉnh lý bản đồ KKĐĐ.

   + Điều tra thu thập các thông tin về tình hình thực tế sử dụng đất của đối tượng kiểm kê theo mục tiêu, yêu cầu đặt ra đối với chuyên đề cần kiểm kê theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

   * Phương pháp điều tra gián tiếp

   + Phát phiếu và hướng dẫn kê khai phiếu điều tra.

   + Chi cho đối tượng cung cấp thông tin (200 phiếu/tỉnh).

   + Thu nhận phiếu điều tra.

   + Rà soát đối chiếu, sửa đổi, bổ sung thông tin phiếu điều tra

   - Rà soát đối chiếu với hồ sơ địa chính hoặc hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai (thực hiện đối với 100% số phiếu điều tra).

   - Rà soát thực tế trong trường hợp cần thiết (tối thiểu 30% số phiếu điều tra)

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn