Về xác nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao

Ngày hỏi:20/12/2008
Chào anh Hoan! Anh Hoan cho tôi hỏi về đất ở 1- Gia đình tôi có 2000m2 đât ở có vườn,ao trong cùng một thửa đất ở thuộc khu dân cư được hình thành trước ngày 18/12/1980 [ từ trước ngày giải phóng và liên tục đến bay giờ] và có một loại giấy tờ là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp năm 1996. Nay tôi làm sổ đỏ lại thì nhà nước sẽ công nhận đất ở của tôi là toàn bộ diện tích đất trên haylà công nhận một phần nào đó thôi theo hạng mức. 2- Đã có ai được công nhận hết đất ở chưa[ví dụ như đất có diện tích là 2000m2 như tôi]và những người đó có các loại giấy tờ gì? người tiếp nhận hồ sơ yêu cầu cung cấp các giấy tờ: -Giấy giao đất do UBND phường cấp -Giấy CMND của vợ và chồng             -Giấy Sổ hộ khẩu.    Khó khăn cho tôi là CMND nó sai lệch với hộ khẩu [cmnd thì 1968, Sổ hộ khẩu là1970] Luật sư giúp tôi: phải làm thế nào mới đăng ký được Ghi chú:CMND của vợ thì trùng với hộ khẩu. Xin cảm ơn luật sư!

  Nội dung này được Luật sư Lê Văn Hoan, Đoàn Luật sư TP.HCM tư vấn như sau:

  • Chào bạn.Trường hợp bạn đã có GCNQSDĐ thì khi đổi lại, nhà nước vẫn công nhận phần diện tích cho bạn trừ đi phần có thể vứơng vào quy họach (nếu có). Bạn coi lại xem trong GCNQSDĐ người ta ghi mục đích sử dụng đất là gì?Nếu mục đích sử dụng là đất nông nghiệp, thì bạn chỉ được nhà nước công nhận cho bạn phần dịện tích đất ở trong hạn mức cho phép,hạn mức này ờ Tp. HCM là 200 m2 không phải đóng tiền sử dụng đất.Phần còn lại bạn muốn chuyển mục đích thành đất ở thì bạn phải đóng 50% tiền sử dụng đất.Tôi cung cấp cho bạn một số văn bản để bạn tham khảo. Điều 45 Nghị định 181 quy định Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân trong trường hợp thửa đất ở có vườn, ao $01. Diện tích đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành được xác định theo quy định sau:

   a) Diện tích đất ở là diện tích ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp;

   b) Trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn, ao sang đất ở thì diện tích đất ở được xác định lại theo quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 87 của Luật Đất đai, khoản 2 và khoản 3 Điều 80 của Nghị định này; hộ gia đình, cá nhân không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch giữa diện tích đất ở được xác định lại và diện tích đất ở ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

   c) Trường hợp Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, phát triển kinh tế thì diện tích đất ở được xác định lại theo quy định tại điểm b khoản này và người bị thu hồi đất được bồi thường theo giá đất ở đối với diện tích đất ở đã được xác định lại.

   02. Trường hợp đất ở có vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư được sử dụng trước ngày 18 tháng 12 năm 1980 mà trong hồ sơ địa chính hoặc các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai có ghi nhận rõ ranh giới thửa đất ở (hoặc thổ cư) thì toàn bộ diện tích đất đó được xác định là đất ở theo quy định tại khoản 2 Điều 87 của Luật Đất đai; trường hợp ranh giới thửa đất chưa được xác định trong hồ sơ địa chính hoặc trên các giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai thì diện tích đất ở được xác định không quá năm (05) lần hạn mức diện tích giao đất ở của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại khoản 2 Điều 83 và khoản 5 Điều 84 của Luật Đất đai nhưng tổng diện tích không vượt quá diện tích đất mà hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng; phần diện tích đất còn lại sau khi đã xác định thửa đất ở thì được xác định theo hiện trạng sử dụng đất.

   0 3. Trường hợp đất ở có vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư được sử dụng từ ngày 18 tháng 12 năm 1980 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 thì diện tích đất ở được xác định theo quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều 87 của Luật Đất đai.

   Điều 87 luật đất đai quy định như sau:Điều 87. Xác định diện tích đất ở đối với trường hợp có vườn, ao .

   01. Đất vườn, ao được xác định là đất ở phải trong cùng một thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư.

   02. Đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao được hình thành trước ngày 18 tháng 12 năm 1980 và người đang sử dụng có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật này thì diện tích đất vườn, ao đó được xác định là đất ở.

   03. Đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao được hình thành từ ngày 18 tháng 12 năm 1980 đến trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành và người đang sử dụng có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật này mà trong giấy tờ đó ghi rõ diện tích đất ở thì diện tích đất có vườn, ao được xác định theo giấy tờ đó.

   04. Đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao được hình thành từ ngày 18 tháng 12 năm 1980 đến trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành và người đang sử dụng có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật này mà trong giấy tờ đó không ghi rõ diện tích đất ở thì diện tích đất có vườn, ao được xác định như sau:

   a) Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ vào điều kiện, tập quán tại địa phương quy định hạn mức công nhận đất ở theo số lượng nhân khẩu trong hộ gia đình;

   b) Trường hợp diện tích thửa đất lớn hơn hạn mức công nhận đất ở tại địa phương thì diện tích đất ở được xác định bằng hạn mức công nhận đất ở tại địa phương;

   c) Trường hợp diện tích thửa đất nhỏ hơn hạn mức công nhận đất ở tại địa phương thì diện tích đất ở được xác định là toàn bộ diện tích thửa đất.

   05. Đối với trường hợp không có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật này thì diện tích đất ở có vườn, ao được xác định theo mức đất ở giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân quy định tại khoản 2 Điều 83 và khoản 5 Điều 84 của Luật này.$0 $0Việc CMND và hô khẩu của bạn khác nhau năm sinh thì bạn tới công an quận huyện để điều chỉnh trong sổ hộ khẩu.Khi đi bạn nên mang theo tất cản bản chính:CMND,hộ khẩu, giấy khai sinh.$0 $0Chúc bạn thành công$0


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn