Việc gia hạn và chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp

Ngày hỏi:04/11/2015

Năm 2006, ông Hoàng Ngọc Thảo (tỉnh Lạng Sơn) được cấp 4 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trồng lúa với tổng diện tích 160,8m2, thời hạn sử dụng đến tháng 7/2014. Ông Thảo hỏi, ông là công chức thì gia đình ông có được gia hạn thời hạn sử dụng đất trồng lúa đã được giao không? Trường hợp ông không làm thủ tục gia hạn thời hạn sử dụng đất thì có thể làm thủ tục để chuyển mục đích sử dụng sang đất ở không?

  Nội dung này được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn tư vấn như sau:

  • Việc gia hạn sử dụng đất đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp (công chức Nhà nước) khi hết hạn sử dụng đất mà có nhu cầu xin gia hạn sử dụng đất thì thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại Khoản 1, Điều 74 Nghị định số43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

   Việc chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất trồng lúa (đất nông nghiệp) sang đất ở (đất phi nông nghiệp) được thực hiện căn cứ vào những quy định sau:

   Điều 52 Luật Đất đai năm 2013 quy định về căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất:

   "1. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

   2. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất”.

   Điều 57 Luật Đất đai năm 2013 quy định về chuyển mục đích sử dụng đất:

   “1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền gồm:

   … d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp.

   … 2. Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều này thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng”.

   Trường hợp ông Thảo đang sử dụng đất nông nghiệp (đất trồng lúa) có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở. Nếu đủ điều kiện theo các quy định nêu trên (phù hợp với kế hoạch sử dụng đất của huyện đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt) thì được phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở và ông phải lập hồ sơ xin phép chuyển mục đích sử dụng đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của Luật Đất đai.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn