05 tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý

Ngày hỏi:18/12/2018

Thời điểm này đang là thời điểm đánh giá kết quả làm việc của các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là đánh giá năng lực của cán bộ lãnh đạo. Nhờ Ngân hàng Pháp luật thông tin giùm chúng tôi chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý phải đáp ứng những tiêu chuẩn nào. Chân thành cảm ơn.

Thành Lộc_Đà Nẵng

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Hiện nay, tiêu chuẩn chức danh đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý được quy định tại Quy định 89-QĐ/TW năm 2017 khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

  Theo đó, để trở thành lãnh đạo, quản lý ở các vị trí khác nhau, cán bộ phải đáp ứng đầy đủ 05 tiêu chuẩn chính bao gồm: chính trị, tư tưởng; đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật; trình độ; năng lực, uy tín và sức khỏe, độ tuổi, kinh nghiệm.

  Để quý bạn đọc tiện theo dõi, Ngân hàng Pháp luật tổng hợp chi tiết yêu cầu cụ thể đối với từng tiêu chí trong bảng sau:

  Tiêu chí

  Yêu cầu cụ thể

  Chính trị tư tưởng

  - Trung thành với lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc và nhân dân;

  - Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng về độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng;

  - Lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động trong bất cứ tình huống nào, kiên quyết đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước;

  - Tinh thần yêu nước nồng nàn, đặt lợi ích của Đảng, quốc gia - dân tộc, nhân dân, tập thể lên trên lợi ích cá nhân; sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp của Đảng, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân;

  - Chấp hành nghiêm sự phân công của tổ chức và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

  Đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật

  - Phẩm chất đạo đức trong sáng; sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, giản dị; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư;

  - Tâm huyết, có trách nhiệm với công việc; không tham vọng quyền lực, không háo danh; có tinh thần đoàn kết, xây dựng, gương mẫu, thương yêu đồng chí, đồng nghiệp;

  - Không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi và tích cực đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, lợi ích nhóm, nói không đi đôi với làm; công bằng, chính trực, trọng dụng người tài, không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi;

  - Tuân thủ và thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình.

  Trình độ

  Có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao và theo quy định của Đảng, Nhà nước; trình độ tin học, ngoại ngữ cần thiết và phù hợp.

  Năng lực, uy tín

  - Có tư duy đổi mới, có tầm nhìn, phương pháp làm việc khoa học; có năng lực tổng hợp, phân tích và dự báo;

  - Có khả năng phát hiện những mâu thuẫn, thách thức, thời cơ, thuận lợi, vấn đề mới, khó và những hạn chế, bất cập trong thực tiễn; mạnh dạn đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi, hiệu quả để phát huy, thúc đẩy hoặc tháo gỡ;

  - Có năng lực thực tiễn, nắm chắc và hiểu biết cơ bản tình hình thực tế để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở lĩnh vực, địa bàn công tác được phân công; cần cù, chịu khó, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và vì nhân dân phục vụ;

  - Có khả năng lãnh đạo, chỉ đạo; gương mẫu, quy tụ và phát huy sức mạnh tổng hợp của tập thể, cá nhân; được cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân tin tưởng, tín nhiệm.

  Sức khỏe, độ tuổi và kinh nghiệm

  Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ; bảo đảm tuổi bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử theo quy định; có kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý.

  Để nắm cụ thể quy trình, tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý, vui lòng tham khảo thêm tại bài viết:

  Hướng dẫn đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2018.


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

Có thể bạn quan tâm:




CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn