Ai sẽ gửi kết quả bầu chủ tịch UBND xã để được phê duyệt?

Ngày hỏi:25/06/2020

Việc chuẩn y kết quả bầu cử các chức chức danh HĐND cấp xã thì cơ quan, bộ phận nào gửi văn bản kết quả bầu chủ tịch UBND xã cho Thường trực HĐND huyện để phê duyệt kết quả bầu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 12 Nghị định 08/2016NĐ-CP quy định trình tự phê duyệt kết quả bầu Chủ tịch UBND xã, cụ thể như sau:

   Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày Hội đồng nhân dân bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, Thường trực Hội đồng nhân dân xã gửi 02 bộ hồ sơ kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp đến cơ quan có thẩm quyền thẩm định.

   Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ 02 bộ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền thẩm định phải xem xét, thẩm định hồ sơ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

   Trường hợp hồ sơ còn thiếu theo quy định thì trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền thẩm định có văn bản đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân xã bổ sung các nội dung còn thiếu của hồ sơ.

   Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền thẩm định (kèm theo hồ sơ đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân xã) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

   Trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện không phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND cấp xã thì phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do và yêu cầu Hội đồng nhân dân tổ chức bầu lại chức danh không được phê chuẩn.

   Căn cứ Khoản 6 Điều 83 Luật tổ chức chính quyền địa phương quy định: Kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã phải được Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện phê chuẩn.

   Như vậy, Thường trực Hội đồng nhân dân xã gửi hồ sơ lên UBND cấp huyện xem xét và phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND xã.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn