Báo trước 45 ngày, viên chức có được nghỉ ngang khi đơn vị không giải quyết đơn?

Ngày hỏi:06/11/2020

Tôi là giáo viên công tác đã 15 năm. Nếu tôi muốn nghỉ việc thực hiện đúng theo quy định pháp luật là báo cáo trước 45 ngày cho đơn vị chủ quản. Đơn vị không cho tôi nghỉ thì tôi có được nghỉ không? Sau đó tôi tiếp tục làm việc khác nếu muốn đóng BHXH thì tôi sẽ đóng như thế nào? Hiện nay Hệ số lương của tôi là 3,66.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 29 Luật Viên chức 2010 quy định:

   ...

   4. Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng phải thông báo bằng văn bản cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất 45 ngày; trường hợp viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị 06 tháng liên tục thì phải báo trước ít nhất 03 ngày.

   5. Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp sau:

   a) Không được bố trí theo đúng vị trí việc làm, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm các điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng làm việc;

   b) Không được trả lương đầy đủ hoặc không được trả lương đúng thời hạn theo hợp đồng làm việc;

   c) Bị ngược đãi; bị cưỡng bức lao động;

   d) Bản thân hoặc gia đình thật sự có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng;

   đ) Viên chức nữ có thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở chữa bệnh;

   e) Viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị từ 03 tháng liên tục mà khả năng làm việc chưa hồi phục.

   6. Viên chức phải thông báo bằng văn bản về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất 03 ngày đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, đ và e khoản 5 Điều này; ít nhất 30 ngày đối với trường hợp quy định tại điểm d khoản 5 Điều này.

   Như vậy, đơn phương chấm dứt hợp đồng ở đây là quyền và anh nếu ký HĐLV không xác định thời hạn anh cần báo trước 45 ngày cho đơn vị nơi mình làm việc.

   Và theo Điều 57 Nghị định 115/2020/NĐ-CP Thủ tục giải quyết thôi việc:

   Trường hợp viên chức đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc thì phải thông báo bằng văn bản gửi cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết theo quy định tại khoản 6 Điều 29 Luật Viên chức.

   Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của viên chức, nếu đồng ý cho viên chức thôi việc thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập chấm dứt hợp đồng làm việc và giải quyết chế độ thôi việc cho viên chức theo quy định. Trường hợp không đồng ý cho viên chức thôi việc thì phải trả lời viên chức bằng văn bản và nêu rõ lý do theo quy định.

   Như vậy, khi nhận văn bản đề nghị của anh thì hiệu trưởng nhà trường sẽ xem xét, nếu đủ điều kiện anh sẽ được giải quyết thôi việc. Nếu không đồng ý thì phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do. Nếu không phù hợp anh có thể khiếu nại về vấn đề này. Trường hợp tự ý nghỉ thì anh không được giải quyết chế độ thôi việc. Đối với BHXH, khi anh nghỉ việc thì đơn vị sẽ có trách nhiệm chốt sổ BHXH và trả sổ lại cho anh. Khi đến đơn vị mới công tác thì anh vẫn tiếp tục tham gia BHXH theo Luật định.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn