Bộ Thông tin và Truyền thông làm việc dựa trên những nguyên tắc nào?

Ngày hỏi:06/06/2017

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nguyên tắc làm việc của Bộ Thông tin và Truyền thông được quy định tại Điều 3 Quy chế làm việc của Bộ Thông tin và Truyền thông, ban hành kèm theo Quyết định 727/QĐ-BTTTT. Cụ thể như sau:

   1. Bộ Thông tin và Truyền thông làm việc theo chế độ Thủ trưởng. Mọi hoạt động của Bộ đều phải tuân thủ quy định của pháp luật và Quy chế này. Các đơn vị, cán bộ, công chức thuộc Bộ phải xử lý và giải quyết công việc đúng phạm vi trách nhiệm, thẩm quyền.

   2. Trong phân công, giải quyết công việc, mỗi việc chỉ được giao một đơn vị, một người phụ trách và chịu trách nhiệm chính. Thủ trưởng đơn vị được phân công công việc phải chịu trách nhiệm chính về công việc được phân công, trong quá trình thực hiện có quyền yêu cầu phối hợp, trao đổi, bàn bạc với các đơn vị, cá nhân có liên quan để quyết định và tự chịu trách nhiệm về tiến độ và chất lượng công việc. Đơn vị phối hợp có trách nhiệm thực hiện theo đúng yêu cầu và đảm bảo về tiến độ, thời hạn thực hiện. Thủ trưởng đơn vị được phân công công việc phải chịu trách nhiệm về kết quả cuối cùng của công việc được giao trước Lãnh đạo Bộ.

   3. Phân công nhiệm vụ căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; theo đúng năng lực, trình độ, bảo đảm phát huy năng lực và sở trường của cán bộ, công chức; tăng cường sự phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc và trong mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của đơn vị và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

   4. Bảo đảm tuân thủ trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết công việc theo đúng quy định của pháp luật và của Bộ Thông tin và Truyền thông về công khai, minh bạch, hiện đại hóa, thực hiện cải cách hành chính, áp dụng tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành, trong xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch, lịch làm việc, trừ trường hợp đột xuất hoặc có yêu cầu khác của cơ quan cấp trên; cấp dưới chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên.

   5. Bảo đảm dân chủ, rõ ràng, minh bạch, đoàn kết và hiệu quả trong mọi hoạt động nhằm phát huy sức mạnh của tập thể Lãnh đạo Bộ, các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ; đẩy mạnh hoạt động cải cách thủ tục hành chính, không gây phiền hà, sách nhiễu, tham ô, hối lộ trong khi thực thi công vụ.

   6. Cán bộ, công chức các đơn vị thuộc Bộ được thảo luận, phát biểu ý kiến, cung cấp thông tin theo quy định; không được tự ý làm việc với Lãnh đạo Bộ khi chưa thông qua cấp Lãnh đạo đơn vị. Trong trường hợp được Lãnh đạo Bộ yêu cầu làm việc trực tiếp về công tác chuyên môn, sau khi làm việc, cán bộ, công chức phải báo cáo với Lãnh đạo đơn vị về ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ.

   7. Thực hiện phân cấp, ủy quyền hợp lý trong hệ thống các đơn vị quản lý nhà nước của Bộ theo đúng các quy định của pháp luật, đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ, đồng thời phát huy tính chủ động, trách nhiệm, sáng tạo của các đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước.

   8. Thực hiện bảo vệ bí mật Nhà nước theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước và của ngành Thông tin và Truyền thông.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về nguyên tắc làm việc của Bộ Thông tin và Truyền thông. Để hiểu rõ hơn vấn đề này, bạn vui lòng tham khảo thêm tại Quyết định 727/QĐ-BTTTT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn