Chế độ khi công tác tại vùng ĐBKK

Ngày hỏi:09/02/2015
Đối tượng, thời gian áp dụng chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Bộ Nội vụ tư vấn như sau:

  • Đối tượng hưởng trợ cấp một lần

   Căn cứ Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn (ĐBKK), Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC ngày 31/8/2011 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.

   Theo đó, đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế – xã hội ĐBKK từ sau ngày 1/3/2011 (ngày Nghị định số 116/2010/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) được tính hưởng trợ cấp một lần quy định tại Điều 8 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP đối với thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội ĐBKK quy định tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

   Cụ thể: Thời gian thực tế làm việc của cán bộ, công chức, viên chức công tác ở xã Tân Hiệp và xã Đa Lộc, tỉnh Trà Vinh theo hiệu lực của Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 24/12/1999 và Quyết định số2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ được tính là thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội ĐBKK để tính hưởng trợ cấp một lần quy định tại Điều 8 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.

   Công tác tại thôn ĐBKK được hưởng chế độ

   Tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính thì các địa bàn thôn, bản ĐBKK vùng dân tộc và miền núi vào diện đầu tư của Chương trình 135 thuộc phạm vi áp dụng Nghị định số 116/2010/NĐ-CP, quy định tại Quyết định số 01/2008/QĐ-UBDT ngày 11/1/2008 về việc phê duyệt danh sách thôn ĐBKK thuộc xã khu vực II vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II và Quyết định số 325/QĐ-UBDT ngày 19/10/2009 về việc phê duyệt danh sách thôn ĐBKK thuộc xã khu vực II vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II của Uỷ ban Dân tộc.

   Đến nay, Uỷ ban Dân tộc đã ban hành các văn bản sửa đổi, bổ sung như sau:

   – Quyết định số 582/QĐ-UBDT ngày 18/12/2013 phê duyệt danh sách thôn ĐBKK vùng dân tộc và miền núi vào diện đầu tư Chương trình 135 (thay thế Quyết định số 01/2008/QĐ-UBDT và Quyết định số 325/QĐ-UBDT);

   – Quyết định số 130/QĐ-UBDT ngày 8/5/2014 về việc phê duyệt bổ sung thôn ĐBKK vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2014 và năm 2015.

   Như vậy, các địa bàn thôn, bản ĐBKK thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 quy định tại Quyết định số 582/QĐ-UBDT và Quyết định số 130/QĐ-UBDT thuộc phạm vi áp dụng Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.

   Thời gian áp dụng

   Căn cứ Quyết định số 231/QĐ-TTg ngày 23/2/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 năm 2010 thì cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác tại xã Tân Hoà và xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh thôi hưởng chính sách quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP kể từ ngày Quyết định số 231/QĐ-TTg nêu trên có hiệu lực thi hành.

   Đến ngày Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã ĐBKK, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2014 và năm 2015 có hiệu lực thi hành thì cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác tại xã Tân Hoà, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh tiếp tục được tính hưởng chính sách quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP kể từ ngày Quyết định số 2405/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành.


  Nguồn:

  www.tuyencongchuc.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn