Cơ cấu tổ chức, số lượng người làm việc của Nhà xuất bản Tư pháp

Ngày hỏi:06/11/2018

Ban biên tập vui lòng hỗ trợ giúp tôi vấn đề sau: Tôi hiện đang muốn tìm hiểu về cơ cấu tổ chức, số lượng người làm việc của Nhà xuất bản Tư pháp được quy định như thế nào? Được quy định tại đâu?

Trần Quỳnh Dao (dao**@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Điều 3 Quyết định 1988/QĐ-BTP năm 2015 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà xuất bản Tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, có quy định cơ cấu tổ chức, số lượng người làm việc như sau:

   1. Cơ cấu tổ chức

   a) Lãnh đạo Nhà xuất bản gồm có Giám đốc và không quá 03 (ba) Phó Giám đốc, trong đó có Phó Giám đốc kiêm Tổng Biên tập và Phó Giám đốc kiêm Phó Tổng Biên tập.

   Giám đốc chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về xuất bản phẩm và mọi hoạt động của Nhà xuất bản.

   Tổng Biên tập chịu trách nhiệm trước Giám đốc Nhà xuất bản và trước pháp luật về nội dung xuất bản phẩm của Nhà xuất bản.

   Phó Giám đốc giúp Giám đốc quản lý, điều hành hoạt động của Nhà xuất bản; được Giám đốc phân công trực tiếp quản lý, điều hành một số lĩnh vực, nhiệm vụ công tác; chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về việc quản lý, điều hành các lĩnh vực công tác được phân công.

   Phó Tổng Biên tập giúp Tổng Biên tập thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật; được Tổng Biên tập phân công trực tiếp thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn công tác; chịu trách nhiệm trước Giám đốc, trước Tổng Biên tập và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn công tác được phân công.

   b) Các tổ chức trực thuộc Nhà xuất bản:

   - Phòng Tổng hợp - Hành chính;

   - Ban Biên tập;

   - Phòng Kế hoạch - Sản xuất;

   - Phòng Quản lý phát hành;

   - Phòng Tài chính - Kế toán.

   Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác giữa các tổ chức trực thuộc Nhà xuất bản do Giám đốc Nhà xuất bản quy định.

   Giám đốc Nhà xuất bản xây dựng phương án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức của đơn vị để trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định sau khi có ý kiến thẩm định của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

   2. Số lượng người làm việc của Nhà xuất bản do Bộ trưởng quyết định phân bổ, phù hợp với nhiệm vụ được giao theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Giám đốc Nhà xuất bản.

   Ngoài số lượng người làm việc do Bộ trưởng giao, Giám đốc Nhà xuất bản được ký kết hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng và chúc sức khỏe!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Nhà xuất bản
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn