Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành kiểm sát được quy định ra sao?

Ngày hỏi:24/10/2019

Liên quan đến công tác tổ chức cán bộ ngành kiểm sát. Ban biên tập cho hỏi: Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành kiểm sát được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành kiểm sát được quy định tại Hướng dẫn 15/HD-VKSTC thực hiện công tác tổ chức cán bộ năm 2017 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành, cụ thể như sau:

   - Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 04/4/2016 về tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của VKSND giai đoạn 2016-2020; VKSND các cấp chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và tự đào tạo, bồi dưỡng cho công chức, viên chức của đơn vị mình, thực hiện nghiêm túc chế độ bồi dưỡng bắt buộc hàng năm đối với công chức, viên chức ít nhất 5 ngày/năm. Chủ động cử Kiểm sát viên có năng lực, kinh nghiệm hướng dẫn, kèm cặp công chức mới tuyển dụng hoặc Kiểm sát viên, Kiểm tra viên ngạch thấp hơn hoặc mới được bổ nhiệm nhằm từng bước nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ công chức.

   - Vụ Tổ chức cán bộ chủ động đôn đốc các cơ sở đào tạo của ngành phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng giáo trình, chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng đối với các chức danh tư pháp (các ngạch) và công chức, viên chức khác phù hợp với quy định của Luật tổ chức VKSND năm 2014 và các luật mới về tư pháp bảo đảm có chất lượng, chuyên sâu về nghiệp vụ, sát thực tiễn, gắn chặt với yêu cầu nhiệm vụ.

   - Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với các cơ sở đào tạo của ngành mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch, đặc biệt là bồi dưỡng các quy định mới của pháp luật, kỹ năng tranh tụng, thực hành quyền công tố, kiểm sát trong từng lĩnh vực hoạt động tư pháp; đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, kỹ năng lãnh đạo, quản lý và chuyên môn, nghiệp vụ ở trong nước và nước ngoài.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn